18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2008-08-24 20:13:16
Moravy není nikdy dost a v pr?b?hu dvou uplynulých víkend? jsme si jí opravdu uili..
V sobotu 16.8. zme zavítali do valašských Vizovic na tradi?ní festival Trnkobraní. V?íl sú trnky o?esané a jak známo nejlépe chutnají vypálené   A my zme jim k temu pálení zahrali naše blues
O týden pozd?ji jsme stejn? jako vloni vystoupili na festivalu Muzikantské n? ve Frýdku a taky v Místku. Ob? akce byly velice p?íjemné a završily naše letní putování po moravských zemích.
Letošní festivalová sezóna se nám pomalu chýlí ke konci.. Tentokrát ji uzav?eme v sobotu hned dv?mi vystoupeními.. Prvním budou slavnosti v Kutné Ho?e a poté ve?er festival Rockování v Mnichovicích, tj. v míst? výskytu našeho domestifikovaného Ameri?ana2008-08-13 13:44:48
Po t?ítýdenní p?estávce bez koncertování se do toho pouštíme op?t naplno. V sobotu 16. srpna nás ?eká dvojitá dávka fes?áku a dlouhý p?esun od n?meckých hranic ke slovenským. Tak si tu naši republi?ku p?kn? projedeme a jestli zase Pepa vezme nový fáro, bude super mejdlo2008-07-27 19:17:14
Naše cestování po vlastech ?eských i evropských se posunulo do další dimenze - náš dvorní ?idi? (a další ?len kapely ) Pepa rozší?il sv?j vozový park o obytný v?z, se kterým je p?esouvání na jednotlivé štace stalo velmi p?íjemnou záleitostí.   Dokonce se nám v sobotu zdálo, e cesta do ivanic byla n?jaká moc krátká a cht?li jsme jet n?kam dál, abychom si cestu ješt? víc uili. Ale p?kn? popo?ad?....
Tento koncertní víkend za?al v pátek, kdy jsme hráli v Malé Hraštici a op?t p?edskakovali Olympiku. Na toto místo budeme opravdu dlouho vzpomínat, protoe jsme v luxusní šatn? m?li k dispozici neuv??itelný catering, p?ímo hostinu. ?íze?ky obalené ve strouhance s madli?kami, salámky a šun?i?ky, zeleninku, ovoce a na záv?r vynikající zákusky Velká poklona do Hraštic.
V sobotu byl naplánovaný dvoják. Nejprve ji zmín?né ivanice na Pardubicku, kde do krásného areálu nep?išlo a zase tolik lidí. P?esto výborný koncert.
Pak následoval rychlý p?esun do Ov?ár, kde ji byl naplno rozjetý motorká?ský sraz. Na pódiu n?která mladá d?v?ata p?edvád?la hudební produkci a jiná zase svoje t?la, co ke kadému motorká?skému srazu pat?í. My jsme si vychutnali velké pódium a po?ádn? se vy?ádili.2008-07-23 22:18:44
Je tady "jasná zpráva" o našem dalším víkendu s Olympikem. Najeli jsme 1237 km, odehráli 4 vystoupení, oslavili Milanovy narozeniny, pok?tili novou vyvon?nou zkušebnu a probrali vztahy v naší skv?lé part?. A e toho k probírání mezi 8 lidmi je a hamba

Pátek - amfík na zámku v Buchlovicích. O našem více ne kladném vztahu k Morav? si m?ete p?e?íst v p?edchozích p?ísp?vcích, take rovnou p?ejdu ke koncertu. Vypadá to, e si na nás zvuka?ský štáb pán? Jandy u zvykl a dokáe Cellu nazvu?it tak rychle, abychom ješt? m?li ?as p?ed koncertem ?ádn? nasát moravskou atmosféru. To, to se pak hrálo a se hory zelenaly.

Sobotní dvoják (sušicky "dvojéék")
?ást 1 - festival Šumava Rocks v Sušici, rodném m?st? našeho kytaristy Martina. P?íjemná akce na ostrov? Santos, kde jsme hráli v 15h jako druhá kapela toho dne. P?vodn? nám byl p?id?len ?as podve?erní, ale museli jsme to zm?nit práv? s ohledem na ve?erní koncert s Olympikem. To jsme taky uvád?li jako d?vod, kdy se nás suši?tí ptali "Pro?pa ste hrééli tak kréétce? A kampa ješt? jedete hréét?" Hned po vystoupení nás ?ekal p?ejezd 164 km do St?íbrné Skalice. Cestu naší tmavomodrou dodávkou jsme si zkracovali zp?vem písní "Jedu takhle v bled?modrým trabantu.." a "?í e ste husli?ky", take nám štreka p?íjemn? ub?hla.
?ást 2 - St?íbrná Skalice, dalo by se ?íct, e domovská scéna Olympiku. Publikum reagovalo opravdu výborn?, dokonce nám zatleskali hned, jak jsme vylezli na scénu. To se nám v poslední dob? stalo zatím snad jen na Mlejn? ve H?m?nín? :-)

Ned?lní te?ka - aneb "rrrekni RRumburrk, srrabe.."
P?íjemný open air koncertík v blízkosti rumburského kulturáku. Tentokrát jsme si kone?n? poslechli i skoro celý koncert naší legendární po-kapely a musíme ?íct, e dobrý... vypadá to, e tihle chlapci to jednou n?kam dotáhnou

Pond?lní dojezd - z?stalo u jen pár otrlých. Ostatní museli plnit pracovní povinnosti.. nap?íklad Pepa s Leošem rozváeli vejce teda Waitse  Toma, co zpíval v Praze 2008-07-17 00:00:54
Nová úprava na našem webu - ve fotogalerii najdete podrubriku St?ípky, kde je spoustu fotografií od samého za?átku kapely. Hlavn? bych rád upozornil na fotky na konci, jsou to p?ímo PERLY!!! Leoš a Pepa s Joem Satrianim, Stuartem Hammem a kapelou a pak také ?erstvá novinka - Martin p?istien p?i konverzaci s Buddym Whittingtonem na koncert? Johna Mayalla v Praze.2008-07-09 20:34:21
V??te nebo nev??te The Cell mají sv?j první fan club.  Najdete ho n?kde tady www.thecell.txt.cz
Byl zaloen dv?mi d?v?aty Klárou a Míšou z Nového Bydova na základ? dojm? z našeho vystoupení v T?t?nicích. Jsou to moc šikovný holky, tak jim tam koukejte p?idat n?jaký komentá? a hlasovat do ankety2008-07-08 16:28:10
Uplynulý víkend byl pojat jako Olympic-mini-tour s jedním mezinoclehem zhruba na p?li cesty mezi ob?mi štacemi. V pátek jsme dostali za úkol rozeh?át olympické fanoušky na koupališti v Záb?ehu na Morav?. Cestou jsme trochu zápasili s Tomášovou GPS navigací, která nás neustále nutila sjíd?t z dálnice (ne jsme kone?n? vypnuli tu funkci uite?nou pro neplati?e dálni?ních poplatk?). Bohuel ne všechny skv?lé funkce se nám poda?ilo deaktivovat a tak znechuceni monotónním po?íta?ovým hlasem jsme tu pekelnou krabi?ku vypnuli úpln?...  A? ije stará dobrá mapa!
Na Moravu jezdíme moc rádi, protoe tam mají hezké cérky a dobrú slivovicu . I kdy jsme v?íl hráli pouze 10 km za moravskými hranicemi, nebyli jsme zklamaní. Srde?né publikum nás p?ijalo vlídn?, mnozí tan?ili a dob?e se bavili.
Po poslechu známých hit? "Osmý den" a "Kdo t? ...... kdy né já" jsme znovu p?ekro?ili pomyslnou hranici a p?esunuli se na naše nocleišt? do okolí Litomyšle. Práv? v tomto kraji náš basista Leoš kdysi coby malé dít? zkoušelo své první hudební kr??ky. P?espali jsme v útulné zkušebn? jedné místní kapely. Hrou na r?zné hudební nástroje a poslechem vinylových desek jsme p?e?kali noc a nad ránem kone?n? usnuli.
Druhý koncert se konal na letním parket? v T?t?nicích u Ji?ína. Ani východo?eské publikum nez?stalo za tím  západomoravským pozadu. Po koncert? jsme rozdávali autogramy a pózovali fotoaparát?m našich nových fanoušk?.. Super akce2008-06-30 13:53:43
Mlejn H?m?nín - paráda v?c !! Další ro?ník této kultovní akce pro p?íznivce jiárny a styl? p?íbuzných je za námi. Tentokrát jsme na mlejn p?ijeli ?ádn? nasát atmosféru u v pátek. Poda?ilo se nám tak strávit víc ?asu s kolegy z MBA Bandu a Blue Rocket, nadšenci ze serveru Herald Dixie, a v neposlední ?ad? s našimi kamarády (a kami) z po?etné m?lnické komunity. Sobotní odpoledne jsme pak trávili békáním s akustickou kytarou a tancem :-D
Naše vystoupení bylo uvedeno n?kolika skladbami v akustické podob? p?edtím, ne jsme p?ešli do klasického celláckého soundu. T?sn? po odehrání p?ídavku, vypadl proud.. take naše ?íslo "vichr z hor" (tj.vyklízení pódia) muselo být sehráno potm?. Publikum nezklamalo.. O tomhle víkendu jsme si po?ádn? dobili baterky :)

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD