01 09
2017
Praha


Na těchto odkazech si můžete přečíst recenze na album Memories
....pokud tedy zvládáte cizí jazyky a nebo umíte používat překladač

http://rootstime.be/CD%20REVIEUW/2017/FEB1/CD101.html1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2011-03-08 11:34:48
Keepin‘ On, Rollin‘ Hard .. aneb veselé historky z natá?ení ..

Tuny kafe a rohlík? …. to byla naše potrava v pr?b?hu celého týdne, kdy jsme natá?eli novou desku ve studiu v Praze - Hostiva?i. Pouze ve dnech, kdy naše zp?vule to?ily své p?vecké party, tak se o nás krásn? postaraly a p?inesly nám teplé jídlo. Michal, který si vzal na starosti hudební produkci, jedl jenom zelená jablka Granny Smith… ve studiu strávil nejvíc ?asu, týden nespal a odvedl opravdu dobrou práci.
Tentokrát jsme se snaili postupovat tak, jako naše velké hudební vzory „tam venku“ .. a to?ili jsme co nejvíc nástroj? dohromady (kytary, klávesy, basa, bicí). Tím sice vznikaly p?eslechy jednotlivých nástroj?, ale to práv? dodává náhrávce na autenticit?. Navíc p?i takovém natá?ení zní kapela víc kompaktn?, ne kdy se všechny nástroje to?í odd?len?, co je ?astý postup v?tšiny ?eských studií. Od kadé písn? jsme st?ihli 3 verze a dost. Potom jsme vybrali tu nejlepší verzi (Vlasta Redl prý postupuje opa?n? a vybírá tu nejhorší …) a pak se k základ?m dotá?el zbytek - tj. zp?v, kytarová sóla, akustické kytary atd.
Nejvíc písní nazpíval frontman Michal Cerman, jeden song Martin, jeden Vla?ka a jednu píse? zazpívaly Ver?a s Vla?kou jako duet. Na n?které vokály se v refrénech p?idala celá kapela .. ano dokonce i Milan a Leoš, ti dodali bas, aby to m?lo v?tší koule
Do studia jsme pozvali ?adu host?. Náš bývalý klávesák Tomáš Homuta se podílel nato?ením part? piana a hammond?, byla radost s ním zase po dlouhé dob? spolupracovat. Dále dorazila skupina country muzikant?, kte?í do vybraných písní namydlili steel kytaru, banjo a mandolínu a bluesman Charlie Slavík p?isp?l foukací harmonikou. Ve studiu se také zastavil náš bývalý frontman David Gore, který na desku p?idal mluvené slovo a nazpíval sloku jedné pecky. Tím chceme vyjád?it kontinuitu mezi p?vodní a sou?asnou sestavou kapely a zárove? nazna?it pokra?ující spolupráci mezi Davidem a zbytkem kapely na skládání nových písní. Ostatn? drtivou v?tšinou kousk? na desku p?isp?la práv? dvojice Michal Beneš / David Gore.
V sou?asné dob? probíhá míchání nato?ených skladeb. Mícha?ku sleduje Michal, ob?as se ve studiu zastaví Milan, zatímco v??ní rejpalové Martin a Leoš mají zákaz vstupu, ....asi proto, abychom nemíchali desku dalších p?t let.
Snaili jsme se o to, aby byla deska stylov? a zvukov? pestrá. Jak moc se nám tento zám?r poda?il, musí u posoudit laskavý poslucha?
Nové album „Keepin‘ On, Rollin‘ Hard“ spat?í sv?tlo sv?ta n?kdy v pr?b?hu roku 2011.2011-02-23 23:38:05
V ?ásti našich webových stránek KAPELA - ?lánky najdete tiskovou zprávu k chystanému turné s legendární kapelou Smokie2011-02-19 19:10:55
Na Youtube jsme uloili 2 videa z našeho výletu za velkou loui v roce 2009. Podívat na n? se m?ete zde Part 1a zde Part 2.2011-02-11 12:03:16
Novinové ?lánky (po?tou si ale pouze ti, kte?í umí ?íst n?mecky) o našem úsp?šném vystoupení na festivalu v n?meckém Gotha, kam se op?t chystáme letos v dubnu najdete zde a zde.2011-02-11 11:32:06
Novinové ?lánky (po?tou si ale pouze ti, kte?í umí ?íst n?mecky) o našem úsp?šném vystoupení na festivalu v n?meckém Gotha, kam se op?t chystáme letos v dubnu najdete zde a zde.2011-02-09 12:23:53
Pokud byste se rádi n?co dozv?d?li od našeho zp?váka Michala Cermana, tak rozhovor s ním najdete t?eba na tomto odkazu 
http://dasha-sobkova.cz/michal_cerman.html2010-11-22 10:59:00
?tvrtý ro?ník Kolínské jianské noci se tentokrát konal v komorn?jším sálu Hospody U Vodvárk?. Hráli jsme v oslabení, protoe náš zp?vák Michal Cerman zrovna vystupoval v televizi v po?adu Star Dance. Ne, e by p?ímo tan?il... ale svým zp?vem doprovázel hv?zdné tane?níky. P?ed odjezdem do Kolína jsme ?ást p?ímého p?enosu sledovali.. Michal zazpíval Jailhouse Rock, uklonil se nám do kamery.. a my jsme vyrazili. Kapela dodruje pravidlo "ádný kšeft se neruší!", take jsme si museli frontmanovy party mezi sebou rozd?lit. A bylo to p?íjemné hraní, stejn? jako všechny p?edchozí jianské noci. Díky, Dališi!2010-11-12 09:56:23
The Cell se chystají do studia. Pravda nejsme zrovna "studijní typy", od minulé desky uplynulo zhruba 7 let, take máme mezi jednotlivými alby stejnou prodlevu jako t?eba AC/DC. O to víc se ale na novou desku t?šíme... U zase nás kapelník Milan mu?í s metronomem, bedlivým sluchem sleduje zbloudilé tóny a jakýkoli proh?ešek na míst? trestá.

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD