18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2011-04-25 13:22:25
Living next door to SMOKIE ...

Britská legenda se vydala na ?ty?denní š??ru po ?eských zemích a naše kapela m?la tu ?est s nimi sdílet pódium. Z  p?vodní sestavy u zbyl pouze basák Terry Uttley. To je v podstat? to samé, jako kdyby všichni z Celly odešli a Leoš Koudelka jezdil s úpln? jinými muzikanty pod názvem The Cell a hrál stejné písn?  Kadopádn? sta?ík?m to hrálo
dob?e, ne e ne..

Krnov

První zastávkou ze ?tve?ice koncert? byl klub Kofola v severomoravském Krnov?. P?kný klubík, jeho provozovatelé nelení a ?asto sem zvou kapely zvu?ných jmen. Z plakát? jsme se do?etli, e tu hráli nap?. Nazareth a dále pak spousta p?edních ?eských interpret?. O nás bylo p?itom velmi dob?e postaráno - nocleh o patro výš, p?ímo nad klubem a samoz?ejm? výborný catering. ?íkám "samoz?ejm?", protoe na podobných š??rách je taková v?c naprostý standard. Kdy je kapela na cestách, tak nemá ?as se o podobné v?ci starat a proto je b?n? zajiš?uje po?adatel. Ale i p?esto jsou místa, kde po?adatel ?ekne
"p?edkapele nic k jídlu nedám!" P?esn? tohle se nám stalo o den pozd?ji v Brn?.

Brno

Nejsme Rolling Stones a nemáme ádné p?ehnané poadavky... Ale kdy se kapela harcuje p?es 300 km a ve své šatn? najde jen prázdnou lednici a zrdcadlo, tak to ?lov?ka otráví. Kdyby náš manager Pepa n?kde nesplašil montovaný st?l a lavici, tak bysme si ani nem?li kam sednout. A p?itom sta?í tak málo. Kdy publikum naplní celou halu G na brn?nském výstavišti, tak 200-300 korun na skromné pohošt?ní (pro oficiální p?edkapelu celého turné) opravdu u nehraje roli. S podobným p?ístupem jsme se nesetkali na ádném z ostatních koncert? a to i p?esto, e nikde nebyla tak velká návšt?vnost jako práv? v Brn?.
Celá akce za?ala tím, e nás na vrátnici ani necht?li pustit do areálu a skon?ilo to tak, e nám místo slíbeného ubytování dali jen telefonní ?íslo na ubytovnu, a? si to za?ídíme sami. Na drát? se ozvala velmi nep?íjemná paní stylem: "Aha, vy ste ti muzikanti?? No tak vás tady moc rádi nemáme.... Dob?e, tak tedy p?ije?te, ale ráno musíte vyklidit pokoj v 9 hodin."  

Pardubice

To v Pardubicích bylo úpln? jiný kafe. Rozhodn? nejlepší zázemí na šn??e. Koncert probíhal v malé hokejové hale, take jsme m?li k dispozici velkou hokejovou šatnu, o kterou jsme se pod?lili s dalším p?edskokanem - Motorbandem s Alešem Brichtou. Na ledové ploše byla p?kná zima, tak nám n?kolik písní trvalo, n? jsme se rozhe?áli. Naše d?v?ata dokonce
ani neodhalila ramínka a celé vystoupení odzpívala s dlouhými rukávy.

Plze?

A na záv?r jsme zavítali do zépadních ?ech. Tamní kulturék zvaný "D?m hr?zy u Radb?zy" nám také poskytl dobré zázemí. Kdy jsme vjíd?li do temných podzemních garáí, tak to nebyl zrovna p?íjemý pocit a budova tak prefektn? dostála své p?ezdívce. Ale koncertní sál u p?sobil p?íjemným dojmem. Na balkon? se vyskytlo n?kolik neposlušných lidí,
kte?í si u nem?li kam sednout a tak stáli na únikovém schodišti. Po?adatel je musel uklidnit  "Prosímvéés, vykli?te únikové schodišt?, jinak kucí nebudou hréét!" Publikum schodišt? nakonec vyklidilo a to byl signál pro našeho zvuka?e Jarunu, aby pustil intro a my mohli na plac. Na posledním koncert? celé šn?ry jsme se si Smokie po?ídili spole?nou fotku, kterou najdete v naší galerii (sekce Cellebrity).

V sou?asné dob? na koncertech pouíváme nové intro .. Je to asi 80 let stará nahrávka zp?vu ?erných v?zn? z neznámé americké v?znice. Do krátké nahrávky jsme jsme doto?ili trochu kytar a pouili ji také pro za?átek naší nové dosud nevydané desky. Druhé album The Cell je v podstat? nato?ené, u jen probíhají záv?re?né dotá?ky a mix. Bohuel nám ale v sou?asné chvíli schází prost?edky k tomu, abychom mohli CD vydat a dostat ho tak k Vám. Proto se snaíme sehnat sponzory, kte?í nám pomohou se záv?re?nou fází výroby. Ji nyní je však moné 3 skladby z nové desky slyšet na našem facebookovém profilu.2011-03-08 11:34:48
Keepin‘ On, Rollin‘ Hard .. aneb veselé historky z natá?ení ..

Tuny kafe a rohlík? …. to byla naše potrava v pr?b?hu celého týdne, kdy jsme natá?eli novou desku ve studiu v Praze - Hostiva?i. Pouze ve dnech, kdy naše zp?vule to?ily své p?vecké party, tak se o nás krásn? postaraly a p?inesly nám teplé jídlo. Michal, který si vzal na starosti hudební produkci, jedl jenom zelená jablka Granny Smith… ve studiu strávil nejvíc ?asu, týden nespal a odvedl opravdu dobrou práci.
Tentokrát jsme se snaili postupovat tak, jako naše velké hudební vzory „tam venku“ .. a to?ili jsme co nejvíc nástroj? dohromady (kytary, klávesy, basa, bicí). Tím sice vznikaly p?eslechy jednotlivých nástroj?, ale to práv? dodává náhrávce na autenticit?. Navíc p?i takovém natá?ení zní kapela víc kompaktn?, ne kdy se všechny nástroje to?í odd?len?, co je ?astý postup v?tšiny ?eských studií. Od kadé písn? jsme st?ihli 3 verze a dost. Potom jsme vybrali tu nejlepší verzi (Vlasta Redl prý postupuje opa?n? a vybírá tu nejhorší …) a pak se k základ?m dotá?el zbytek - tj. zp?v, kytarová sóla, akustické kytary atd.
Nejvíc písní nazpíval frontman Michal Cerman, jeden song Martin, jeden Vla?ka a jednu píse? zazpívaly Ver?a s Vla?kou jako duet. Na n?které vokály se v refrénech p?idala celá kapela .. ano dokonce i Milan a Leoš, ti dodali bas, aby to m?lo v?tší koule
Do studia jsme pozvali ?adu host?. Náš bývalý klávesák Tomáš Homuta se podílel nato?ením part? piana a hammond?, byla radost s ním zase po dlouhé dob? spolupracovat. Dále dorazila skupina country muzikant?, kte?í do vybraných písní namydlili steel kytaru, banjo a mandolínu a bluesman Charlie Slavík p?isp?l foukací harmonikou. Ve studiu se také zastavil náš bývalý frontman David Gore, který na desku p?idal mluvené slovo a nazpíval sloku jedné pecky. Tím chceme vyjád?it kontinuitu mezi p?vodní a sou?asnou sestavou kapely a zárove? nazna?it pokra?ující spolupráci mezi Davidem a zbytkem kapely na skládání nových písní. Ostatn? drtivou v?tšinou kousk? na desku p?isp?la práv? dvojice Michal Beneš / David Gore.
V sou?asné dob? probíhá míchání nato?ených skladeb. Mícha?ku sleduje Michal, ob?as se ve studiu zastaví Milan, zatímco v??ní rejpalové Martin a Leoš mají zákaz vstupu, ....asi proto, abychom nemíchali desku dalších p?t let.
Snaili jsme se o to, aby byla deska stylov? a zvukov? pestrá. Jak moc se nám tento zám?r poda?il, musí u posoudit laskavý poslucha?
Nové album „Keepin‘ On, Rollin‘ Hard“ spat?í sv?tlo sv?ta n?kdy v pr?b?hu roku 2011.2011-02-23 23:38:05
V ?ásti našich webových stránek KAPELA - ?lánky najdete tiskovou zprávu k chystanému turné s legendární kapelou Smokie2011-02-19 19:10:55
Na Youtube jsme uloili 2 videa z našeho výletu za velkou loui v roce 2009. Podívat na n? se m?ete zde Part 1a zde Part 2.2011-02-11 12:03:16
Novinové ?lánky (po?tou si ale pouze ti, kte?í umí ?íst n?mecky) o našem úsp?šném vystoupení na festivalu v n?meckém Gotha, kam se op?t chystáme letos v dubnu najdete zde a zde.2011-02-11 11:32:06
Novinové ?lánky (po?tou si ale pouze ti, kte?í umí ?íst n?mecky) o našem úsp?šném vystoupení na festivalu v n?meckém Gotha, kam se op?t chystáme letos v dubnu najdete zde a zde.2011-02-09 12:23:53
Pokud byste se rádi n?co dozv?d?li od našeho zp?váka Michala Cermana, tak rozhovor s ním najdete t?eba na tomto odkazu 
http://dasha-sobkova.cz/michal_cerman.html2010-11-22 10:59:00
?tvrtý ro?ník Kolínské jianské noci se tentokrát konal v komorn?jším sálu Hospody U Vodvárk?. Hráli jsme v oslabení, protoe náš zp?vák Michal Cerman zrovna vystupoval v televizi v po?adu Star Dance. Ne, e by p?ímo tan?il... ale svým zp?vem doprovázel hv?zdné tane?níky. P?ed odjezdem do Kolína jsme ?ást p?ímého p?enosu sledovali.. Michal zazpíval Jailhouse Rock, uklonil se nám do kamery.. a my jsme vyrazili. Kapela dodruje pravidlo "ádný kšeft se neruší!", take jsme si museli frontmanovy party mezi sebou rozd?lit. A bylo to p?íjemné hraní, stejn? jako všechny p?edchozí jianské noci. Díky, Dališi!

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD