18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2009-08-10 13:39:44
Rakoušští piloti poslouchají The CELL!
Naše zpíva?ka Veronika se zú?astnila promo akce na letišti v Innsbrucku. Setkala se s novými fanoušky v ?adách firmy Krappinger http://www.krappinger.at/  Piloti tak vym?nili ohrané CD se soundtrackem z filmu Top Gun za „Are You Ready“ od The CELL.
Fotky z akce najdete ve fotogalerii ve st?ípkách.2009-08-09 21:56:38
Léto je v plném proudu a my za sebou máme 3 open air gigy.

Festival Benátská noc v Malé skále letos provázelo nep?íznivé po?así. Vydatný déšt zna?n? poznamenal terén v celém areálu.  P?es haldy bahna se nám nepoda?ilo s autem plným aparatury dojet a k našemu pódiu. Z?stali jsme stát zapadlí uprost?ed areálu  a nadšení návš?evníci festivalu na nás skrz okýnka mávali a obdivovali krásnou bahnitou kresbu na vozidle. Horko t?ko jsme se vrátili zp?t p?ed bránu a po?adatelé pro nás poslali 2 ?ty?kolky s valníkem. Na korb? valníku jsme ale byli bezpe?n? dopraveni a ke Coca Cola Stage a mohli to po?ádn? rozbalit. I p?esto, e na hlavním pódiu v tu dobu zrovna hrála hv?zda festivalu Guano Apes, byla návšt?nost naší scény vysoká. Skv?lá atmosféra.. Organizáto?i se snaili bahnitý terén trochu zmírnit a proto všude rozházeli slámu. Celý prostor tak dostal zajímavý "agrární" nádech. Po vystoupení rychle zp?t na valníky a hurá k domovu.

Na konci ?ervence jsme zahráli na nám?stí v Opav? v rámci Opavského kulturního léta a p?ed námi vystoupila p?íjemná jianská parta The Again.  Ozv?ny jejího vystoupení doléhaly do p?ilehlé restaura?ky, kde do sebe hladoví Cellníci zrovna ládovali moravské vrabce. V Opav? vládla obrovská pohoda. Místní dob?í lidé nás p?ijali v?ele. Dokonce se nám málem poda?ilo rozchodit a roztan?it vozí?ká?e, který nadšen? hltal tóny pod pódiem. Na záv?r zme kopli slivovicu a vydali se na 4-hodinovou cestu zp?t.

P?i vystoupení na festivalu v Lokti nad Oh?í se stala nevídaná v?c. P?edskakovali nám samotní ZZ Top !!! Ano, ?tete správn?, u je to tady, karta se obrátila.  Pravda, jejich dlouhé vousy byly pouze nalepené a kdy odcházeli z pódia, tak místo texasštiny zazn?la ?eština. Byl to revival, ale p?ece si nebudeme lámat hlavu takovou mali?kostí  Byla to výborná akce v krásném prost?edí loketského amfíku s osv?tleným hradem nad hlavou. Super...

Letos v lét? nás ješt? ?eká n?kolik venkovních vystoupení. Hodn? se t?šíme na Hoštice u Volyn?, Vizovické Trnkobraní a Mnichovické Rockování. Z?sta?te nalad?ni a uívejte zbytek léta!2009-07-23 10:24:59
Milan a Martin byli hosty v po?adu Party Servis na televizi UPC Express. Zde se na ten po?ad m?ete podívat.2009-07-03 09:18:12
Poslední víkend v ?ervnu, jak se stalo tradicí, se ve H?m?nín? u Sobotky uskute?nil další ro?ník festivalu Summer Southern Session. Letos u po patnácté . Bylo fajn se znovu potkat s kamarády z Blue Rocket a s dalšími muzikanty, p?áteli a fandy jianské muziky.
Brat?i Kosáci, p?edstavili svoji fungl novou kapelu Blackies. Za zmínku rozhodn? stojí bubeník - nejmladší z Kosin?.. sice mu ješt? n?jakou chvíli v hospod? nenalejou, ale u te? p?kn? tlu?e. Jsme také zv?daví na i druhý projekt, který povstal z trosek MBA Bandu a který táhnou kytaristé Martin a Jarda. Ten se sice letos ke slovu nedostal, tak snad p?íšt?.. Ji není t?eba víc ronit slzy pro MBA Band, u tu máme tu 2 nový kapely!
Jak odpoledne ubíhalo, scénou prošly party Last Rebel, Electric Blue, Little Fish a další. V 7 ve?er p?išli na ?adu naši milá?kové Blue Rocket a po nich my. U v ned?li ráno jsme nad hov?zím vývarem debatovali o tom, jak se t?šíme na p?íšt?...2009-07-03 09:10:53
V sobotu 20.?ervna jsme odehráli p?ijemný dvoják s náro?ným cestováním - sobotní podve?er na festivalu v Karviné a pak rychlý p?ejezd do Šumperka, kde jsme uzavírali sout?ní festival Blues Aperitiv. Hodn? nás zaujala polská kapela Hoodoo Band, která vystupovala p?ed námi.... taky jich bylo jako ps?  dv? ko?ky na vokály publikum po?ádn? rozhejbaly a ten groove....2009-06-22 21:53:14
Na stránky jsme p?idali fotky z ?ervnových vystoupení na festivalu JamRock v amberku a v praském Lucerna Music Baru.2009-06-19 10:38:56
Tento ?ervnový víkend pro nás bude trochu náro?n?jší, hlavn? co se týká dopravy. ?ekají nás 2 vystoupení b?hem n?kolika málo hodin  Prvn? to bude ve?erní koncert na festivalu v Karviné a pak se rychle p?esouváme do Šumperka na sout?ní ve?er Blues Aperitiv. Tak nám drte palce!2009-06-15 11:15:32
Hola amigos! ?tvrte?ní koncert s mexi?any Tito & Tarantula v Lucerna Music Baru byl velmi p?íjemnou záleitostí. D?kujeme všem návšt?vník?m, kte?í nás podpo?ili svým potleskem. Mucho gracias!

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD