18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2008-02-16 17:37:21
V pátek 15.února v Kolín? pro nás skon?ila š??ra koncert? s Vítkovým kvartetem a rádiem Beat po devíti ?ekých m?stech. A musíme ji hodnotit jako velmi zda?ilou. Poda?ilo se nám (i podle ohlas? na t?chto stránkách a webu Beatu) oslovit a pot?šit spoustu bea?ák?. Poznali jsme hodn? skv?lých lidí, bez jejich práce by se takhle nezada?ilo. Rádi bychom pod?kovali Radiu Beat, Pavlu Malúšovi, Standovi Rubášovi, Katce Seibertové, Vítkovýmu kvartetu, zvuka??m a Katce Hovorkové za její úsm?v a podporu.2008-02-14 13:13:29
P?ed námi jsou poslední dva koncerty Narozeninového turné Radia Beat. Ve ?tvrtek budeme hrát pro bea?áky v Marty's Clubu v ?eských Bud?jovicích a v sobotu pot?šíme rockery a rockerky ve Starých Lázních v Kolín?.2008-02-06 17:10:26
Tak tento víkend budeme mít malou p?estávku v tour s Radiem Beat . U jsme si skoro odvykli být v pátek ve?er doma, tak se moná s kapelou sejdeme a zajedeme n?kam na koncert?   No asi ne. Další koncert je u p?íští ?tvrtek v Bud?jovicích. Tam jsme ješt? nikdy nehráli, ale vypadá to, e je Marty's klub moc p?kný místo. Snad tam na nás budou hodní2008-01-27 12:21:30
P?emýšlím, co napsat chytrýho k uplynulému víkendu, ale napadá m? jenom BOMBA, SUPER, NAPROSTO SKV?LÝ a podobn?. Ze všech t?í štací jsme si odvezli jen dojmy z dob?e odehraných koncert? a skv?lých rockových fanoušk? - Bea?ák?. V Jihlav? byla návšt?va trochu slabší ne v jiných m?stech, ale na to, e byl ?tvrtek....S n?kterými z nich jsme si navíc výborn? pokecali. V Pardubicích nám chyb?la naše Vladinka , take jsme se museli víc snait s vokálama. Ve lutým psu bylo plno a lidi fantasti?tí. Berounští Bea?áci p?išli taky v hojném po?tu a ud?lali nám skv?lou atmosféru, p?i které se kluci s kytarama mohli v poslední písni Rock Star usólovat .2008-01-20 17:07:56
V Boleslavi vše dopadlo výborn?. Na za?átku to ale vypadalo, e se k Rycht? p?es stráníky m?stské policie ani nedostaneme. P?íslušník cht?l po nás nejd?ív prokázat, e jsme opravdu muzikanti, ale to, e s sebou máme hudební nástroje pro n?j nebyl dostate?ný d?kaz. Koncert zachránil a kamarád Roman z MBA Bandu, který se s tím d?leitým pánem u trochu znal a p?esv?d?il ho, e naším krátkým pobytem v Mladé Boleslavi neohrozíme poklidný pr?b?h jeho sm?ny. Pak ješt? následovaly manévry s policejníma autama, která stála na most? a blokovala p?íjezd k Rycht?. Cht?l bych vid?t, jakou pokutu bychom od t?ch pán? vyfásli my, kdybychom stáli na most? a blokovali pr?jezd.... No nic, nakonec byl koncert výbornej a lidi se skv?le bavili.2008-01-19 13:18:33
Tour k šestému výro?í Radia Beat se práv? rozjela. V pátek jsme obsadili Lidový d?m ve Kbelích. I kdy na tento koncert (jako jediný z celé š??ry) bylo nutné platit vstupné a Vítkovo kvarteto zde koncertuje celkem ?asto, barák byl plný. My jsme si uívali výborného zvuku a skv?lých rockových fanoušk?. T?šíme se na další koncerty, t?eba u dnes do Mladé Boleslavi.2008-01-10 14:43:57
Z d?vodu nemoci zp?váka Vítkova Kvarteta byly první dva koncerty Narozeninového turné Radia Beat p?esunuty na únor. První letošní koncert tedy odehrajeme v Praze v Lidovém dom? ve Kbelích v pátek 18.ledna.2008-01-01 18:11:32
Radio BEAT rozjídí propagaci Narozeninového turné po ?eských m?stech, kde Beat vysílá. Na všech akcích uvidíte a uslyšíte moderátory rádia, skupinu Vítkovo kvarteto a také nás. Vstup je pro všechny bea?áky zdarma, tedy krom? praského koncertu, tak toho vyuijte a p?ij?te zapa?it. T?šíme se na nové fanoušky....
...více na www.radiobeat.cz

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD