01 09
2017
Praha


Na těchto odkazech si můžete přečíst recenze na album Memories
....pokud tedy zvládáte cizí jazyky a nebo umíte používat překladač

http://rootstime.be/CD%20REVIEUW/2017/FEB1/CD101.html1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2011-12-06 10:11:18
Plavat už umí..

The Cell pokřtili své nové děťátko - album "Keepin' On, Rollin' Hard"..
Ondřej Hejma a Kamil Střihavka, co by dvě milé sudičky, mu na cestu zazpívali a vypustili ho do života. Doufejme, že v drsném prostředí showbusinessu obstojí.
Pokud nehcete našeho potomka nechat na holičkách, tak máte možnost jej "adoptovat". Stačí vyplnit tento formulá?2011-11-23 12:18:38
Ve středu 23.11. nalaďte v 19h Radio Beat.
Náš zpěvák Michal Cerman si nechá od Petra Korála pořádně propláchnout uši... a to v přímém přenosu!2011-10-26 21:29:51
Kamarádi, pokud někdo z vás umí italsky a navíc ještě číst, můžete se podívat na články z italských novin uveřejněné ve fotogalerii na těchto stránkách.  Pokud umíte i psát, tak nám je prosím přeložte 
Díky. Vaši The Cell2011-10-17 18:32:17
KONEČNĚ!!!
I naše kapela má svůj profil na Bandzone! Najdete nás na www.bandzone.cz/thecell
Budeme moc rádi, když nás tam navštívíte, přidáte se jako fanoušci nebo spřízněné kapely a za odměnu si můžete poslechnout skladby z nového CD Keepin' On Rollin' Hard. Budeme se snažit, aby tam byly vždy aktuální informace a příbývalo
fotek a pžíspěvků. Zdar 2011-09-01 13:12:04

Křest nové cellácke desky "Keepin' On, Rollin' Hard" proběhne v sobotu 26.11. v Malostranské besedě na Praze 1. Kapela vystoupí s několika zajímavými hosty, jejichž jména včas zveřejníme.

Vstupenky budou k dostaní v předprodeji v síti Ticketstream. Jelikož má sál omezenou kapacitu, doporučujeme zajistit si vstupenky včas. O zahájení předprodeje Vás budeme informovat.
2011-08-07 21:07:34
Na sever ... a zase na jih ...
Koncert ve Starogardu Gda?ském byl zatím nejsevern?jším vystoupením v historii kapely. P?esv?d?ili jsme se o tom, e i Poláci tam naho?e mají rádi muziku ovlivn?nou "jihem". Na stejném míst? jsme m?li hrát u v lo?ském roce, ale kv?li nep?ízni po?así k vystoupení nakonec nedošlo. Tentokrát byli po?adatelé na déš? lépe p?ipraveni a postavili byteln?jší pódium. Obávaná pr?tr se našt?stí nekonala, i kdy odpolední deštík nev?stil nic dobrého.. Ne jsme ale p?ed hraním skon?ili se zvukovkou, tak p?estalo pršet úpln? (jako by nám cht?l n?kdo n?co vynahradit) a návšt?vníci se nahrnuli p?ed pódium.
Odehráli jsme zhruba hodinové vystoupení pro nadšený dav, kde bylo odhadem 1500-2000 lidí. Kdy jsme odcházeli z pódia, tak všichni skandovali.. M?li jsme z toho radost, tak jsme se usmívali a mávali. Pak nám ale bylo vysv?tleno, e diváci skandovali jméno "Gienek Loska", co byl ú?inkující, který hrál po nás.... Výherce polského X-faktoru Gienek Loska m?l za sebou p?kn? našláplý zespol rockowy, se kterým st?ídal vlastní skladby s v?cmi p?evzatými od Creedence, Janis Joplin, Bonnie Raitt, Led Zeppelin a dalších. Posteskli jsme si, e u nás by nikdo takový nemohl podobnou sout? vyhrát. B?hem jeho vystoupení ale hodn? divák? odešlo. Jak sám Loska po koncert? poznamenal, po úsp?chu v X-faktoru za?alo na jeho koncerty chodit hodn? lidí, ale spíše proto, aby ho vid?li, ne slyšeli. B?n? se mu stává, e t?etina divák? b?hem koncertu odejde. P?ed sout?í sice chodilo mnohem mén? lidí, ale byli to lidé, které zajímala hlavn? muzika. A splaskne mediální bublina, vše se zase vrátí do normálu..2011-08-07 21:04:39
Mlejn H?m?nín .... srde?ní záleitost.
Letos se obzvláš? vyda?il. Po dlouhé dob? jsme se potkali s naším bývalým frontmanem Davidem Gorem, který p?ijel se svou novou sestavou a zahrál ?ízný country-rock. Michal Beneš s nimi zahostoval v celláckém songu "Down" a David se k nám p?idal na pódiu v písních "Rockstar" a "Cameron Blues". Milým p?ekvapením bylo i hostování našeho dalšího bývalého ?lena - klávesáka Tomáše Homuty.2011-04-25 13:22:25
Living next door to SMOKIE ...

Britská legenda se vydala na ?ty?denní š??ru po ?eských zemích a naše kapela m?la tu ?est s nimi sdílet pódium. Z  p?vodní sestavy u zbyl pouze basák Terry Uttley. To je v podstat? to samé, jako kdyby všichni z Celly odešli a Leoš Koudelka jezdil s úpln? jinými muzikanty pod názvem The Cell a hrál stejné písn?  Kadopádn? sta?ík?m to hrálo
dob?e, ne e ne..

Krnov

První zastávkou ze ?tve?ice koncert? byl klub Kofola v severomoravském Krnov?. P?kný klubík, jeho provozovatelé nelení a ?asto sem zvou kapely zvu?ných jmen. Z plakát? jsme se do?etli, e tu hráli nap?. Nazareth a dále pak spousta p?edních ?eských interpret?. O nás bylo p?itom velmi dob?e postaráno - nocleh o patro výš, p?ímo nad klubem a samoz?ejm? výborný catering. ?íkám "samoz?ejm?", protoe na podobných š??rách je taková v?c naprostý standard. Kdy je kapela na cestách, tak nemá ?as se o podobné v?ci starat a proto je b?n? zajiš?uje po?adatel. Ale i p?esto jsou místa, kde po?adatel ?ekne
"p?edkapele nic k jídlu nedám!" P?esn? tohle se nám stalo o den pozd?ji v Brn?.

Brno

Nejsme Rolling Stones a nemáme ádné p?ehnané poadavky... Ale kdy se kapela harcuje p?es 300 km a ve své šatn? najde jen prázdnou lednici a zrdcadlo, tak to ?lov?ka otráví. Kdyby náš manager Pepa n?kde nesplašil montovaný st?l a lavici, tak bysme si ani nem?li kam sednout. A p?itom sta?í tak málo. Kdy publikum naplní celou halu G na brn?nském výstavišti, tak 200-300 korun na skromné pohošt?ní (pro oficiální p?edkapelu celého turné) opravdu u nehraje roli. S podobným p?ístupem jsme se nesetkali na ádném z ostatních koncert? a to i p?esto, e nikde nebyla tak velká návšt?vnost jako práv? v Brn?.
Celá akce za?ala tím, e nás na vrátnici ani necht?li pustit do areálu a skon?ilo to tak, e nám místo slíbeného ubytování dali jen telefonní ?íslo na ubytovnu, a? si to za?ídíme sami. Na drát? se ozvala velmi nep?íjemná paní stylem: "Aha, vy ste ti muzikanti?? No tak vás tady moc rádi nemáme.... Dob?e, tak tedy p?ije?te, ale ráno musíte vyklidit pokoj v 9 hodin."  

Pardubice

To v Pardubicích bylo úpln? jiný kafe. Rozhodn? nejlepší zázemí na šn??e. Koncert probíhal v malé hokejové hale, take jsme m?li k dispozici velkou hokejovou šatnu, o kterou jsme se pod?lili s dalším p?edskokanem - Motorbandem s Alešem Brichtou. Na ledové ploše byla p?kná zima, tak nám n?kolik písní trvalo, n? jsme se rozhe?áli. Naše d?v?ata dokonce
ani neodhalila ramínka a celé vystoupení odzpívala s dlouhými rukávy.

Plze?

A na záv?r jsme zavítali do zépadních ?ech. Tamní kulturék zvaný "D?m hr?zy u Radb?zy" nám také poskytl dobré zázemí. Kdy jsme vjíd?li do temných podzemních garáí, tak to nebyl zrovna p?íjemý pocit a budova tak prefektn? dostála své p?ezdívce. Ale koncertní sál u p?sobil p?íjemným dojmem. Na balkon? se vyskytlo n?kolik neposlušných lidí,
kte?í si u nem?li kam sednout a tak stáli na únikovém schodišti. Po?adatel je musel uklidnit  "Prosímvéés, vykli?te únikové schodišt?, jinak kucí nebudou hréét!" Publikum schodišt? nakonec vyklidilo a to byl signál pro našeho zvuka?e Jarunu, aby pustil intro a my mohli na plac. Na posledním koncert? celé šn?ry jsme se si Smokie po?ídili spole?nou fotku, kterou najdete v naší galerii (sekce Cellebrity).

V sou?asné dob? na koncertech pouíváme nové intro .. Je to asi 80 let stará nahrávka zp?vu ?erných v?zn? z neznámé americké v?znice. Do krátké nahrávky jsme jsme doto?ili trochu kytar a pouili ji také pro za?átek naší nové dosud nevydané desky. Druhé album The Cell je v podstat? nato?ené, u jen probíhají záv?re?né dotá?ky a mix. Bohuel nám ale v sou?asné chvíli schází prost?edky k tomu, abychom mohli CD vydat a dostat ho tak k Vám. Proto se snaíme sehnat sponzory, kte?í nám pomohou se záv?re?nou fází výroby. Ji nyní je však moné 3 skladby z nové desky slyšet na našem facebookovém profilu.

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD