18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2008-06-15 20:57:58
V sobotu ve?er jsme hráli v lesním divadle v ?evnicích na festivalu Rockový Slunovrat. Akci uvád?l Pavel Malúš z rádia Beat, tak jsme si trochu p?ipomn?li za?átek roku a narozeninovou tour s Vitkovým kvartetem. Velmi vyda?ená akce a ve?er



2008-05-25 12:53:47
MBA band má na sv?t? nové d??átko - CD Southland. My jsme m?li p?íleitost být v sobotu u jeho k?tu v Mladé Boleslavi. U ode dve?í nás zdravilo spoustu známých, kte?í si takovouhle akci nenechají ujít. Hudební produkci za?ali Blue Rocket, kterým to opravdu šlape ?ím dál líp. Po nich se nástroj? chopila hlavní kapela ve?era domácí MBA bandi a p?edvedli skv?lou jízdu do "Jiní zem?". Výborná hudba, výborná show a skv?lé zp?va?ky, které si zazpívaly i sólov?. Pak bylo nové CD polito rumem, kmot?i splnili svou povinnost a pop?áli desce do vínku hodn? úsp?chu a koncert mohl pokra?ovat. MBA band na úplný konec zahráli Sweet home Alabama a byla ?ada na nás. Byli jsme sice oslabeni o chyb?jící Vlad?nku, ale pro takovéhle publikum se nám hrálo skv?le. Nakonec ješt? prob?hl Jam session a kluci vypálili skv?lé bluesovky. Prost? super ve?írek.



2008-05-18 20:48:02
Páte?ní koncert v TJ Lokomotiva v Plzni m?l velmi p?íjemnou atmosféru i p?esto, e hala nebyla úpln? zapln?ná. Nicmén? plze?ácí nezklamali a byli moc fajn. Dokonce nás po koncert? zdravili v supermarketu, kde jsme si cestou dom? kupovali pár lahví s jejich lahodným produktem.
T?šíme se, a k Vám zase p?íšt? zavítáme.
Sobotní olympický koncert v Benátkách nad Jizerou se odehrával v krásném a klidném prost?edí na b?ehu Jizery. Publikum ale bylo bohuel také velmi "klidné" a do potlesku se jim p?íliš necht?lo. Doufáme, milí Benát?ané, e se p?íšt? polepšíte  B?hem prvních skladeb Olympiku jsme Benátky opustili, abychom se v?as p?esunuli to Krupky u Teplic.
Protoe s námi tentokrát nejel náš road manager Pepa se svou dodávkou, museli jsme pro p?esun utvo?it konvoj n?kolika vozidel. Motosraz v Krupce se opravdu povedl! Publikum svými nadšenými reakcemi skv?le podporovalo kapelu znavenou celodenním cestováním.
Nakonec musela ?ást kapely absolvovat cestu dom? s protreným výfukem.
Dunivý odjezd našeho vozidla tak ud?lal p?knou te?ku za touto p?íjemnou akcí



2008-05-16 11:37:17
Dnes se chystáme do Plzn? na další vystoupení, kterým p?edsko?íme koncert Olympicu. V Plzni se bude koncert konat v TJ Lokomotiva ji od 19 hodin. Zítra pak odehrajeme "dvoják". Prvn? jedeme s Olympicem do Benátek nad Jizerou a pak se p?esouváme na sever do Krupky u Teplic na motorká?ský sraz.



2008-05-14 13:37:09
9. New Orleans Festival, tak se jmenovala akce, na které jsme 9.kv?tna odehráli sv?j set. Ve Fuerthu bylo plné nám?stí lidí, kte?í z?ejm? o?ekávali p?esn? ten styl muziky, co jsme jim naservírovali my. Moc p?íjemné. Festival byl skv?le zorganizován a zajišt?n. Perfektn? se tam o nás postarali, to se v ?echách zatím po?ád vidí jen výjime?n?, bohuel  Potkali jsme se tam s krajany a Tomáš i se svými p?íbuznými. Prost? nejenom koncert, dobrej výlet, ale i super ve?írek....



2008-04-27 11:56:27
Máme za sebou první vystoupení p?ed kapelou Olympic. V sobotu 26.dubna jsme hráli ve Velké Bíteši, kam do kulturního domu koncert ?eské legendy p?itáhl opravdu hodn? lidí. Podle zájmu o naše CD soudíme, e se jim líbil i náš krátký program.



2008-04-12 08:52:03
Naší kapelu The Cell od dubna zastupuje hudební agentura Petra Jandy - Best I.A. To také znamená, e letos pojedeme jako p?edkapela  skupiny Olympic na jejich koncertním turné. Termíny koncert? najdete na t?chto stránkách a postupn? je budeme dopl?ovat. Ten první bude 26. dubna ve Velké Bíteši další pak v kv?tnu v Plzni a T?ebí?i.



2008-03-02 15:33:42
Ve fotogalerii p?ibyly fotky z Narozeninové tour Radia Beat s Vítkovým kvartetem z vystoupení v Lidovém dom? ve Kbelích, kde celá š??ra za?ala. Dále dosud neuve?ejn?né fotky z akce Uvád?ní do Beatové sín? slávy na St?eleckém ostrov?. Také jsme p?idali pár fotek z koncertu v Retro Music Hall, kde jsme p?edskakovali The Sweet a také další fotky z vystoupení p?ed koncertem Johna Mayalla na Folimance.





KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD