18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2009-06-09 13:14:15
Ve ?tvrtek 11.6. nás ?eká vystoupení v praském Lucerna Music Baru, kde budeme p?edskakovat mexicko-americké kapele Tito & Tarantula. Jejich muzika je známá z film? Quentina Tarantina.2009-06-09 12:49:49
Poslední dva víkendy jsme odehráli další festivalová vystoupení. Velké pódium nám naprosto vyhovuje, protoe náš po?etný oktet do sebe nevráí loktety...
V sobotu 30. kv?tna to bylo “Zahájení láze?ské sezóny” v Teplicích. V odpoleních hodinách nebylo zrovna nejtepleji a muzikanti m?li trochu zmrzlé ruce. Ale spravili to sva?á?ek a h?ejivé slovo kamarád? z kapely...
"Krásný kraj a m?sto" hlásal o amberku náš basá?ek Leoš. Aby taky ne, kdy se tu narodily jeho dv? poslední baskytary a nedaleko také on sám Vystupovali jsme na festivalu JamRock a náš tým byl v oslabení, protoe chyb?l Michal. Ale i p?es to byla mise zda?ilá a p?ivezli jsme si s sebou n?kolik p?íznivých ohlas?.
Jinak do kapelního dení?ku jsme si p?ipsali ú?ast na dvou skv?lých koncertech – Joe Bonamassa v Ústí nad Labem a Lynyrd Skynyrd ve Stuttgartu. Ma-sa-kr 2009-06-04 22:53:42
O?ekávané fotky z našeho p?edskakování slavným ZíZí?k?m najdete ve fotogalerii na t?chto stránkách. Zkratka je tady2009-05-28 09:06:24
Spole?ný koncert se ZZ Top máme zzdárn? zza sebou! Tesla Aréna alias stadion HC Sparta praskal ve švech a byl to velice p?íjemný zápas. Domácí proti host?m sice hráli p?esilovku - 8 proti 3, ale hosté hrd? uhájili svoje postavení a dokázali, e právem pat?í do extraligy . Nicmén? team The Cell ten ve?er také zabodoval a st?elil sv?j gól d?ív ne usedl na st?ída?ku a p?enechal h?išt? slavn?jším koleg?m. Kone?né skóre - domácí vs. hosté 1:?? - nech? si výsledek sami doplní návšt?vníci akce
P?ed koncertem jsme se s d?doušky na chvíli setkali, obdarovali je ob?ími lahvemi s TuZZemákem a spole?n? zapózovali fotograf?m. Billy Gibbons podepsal naše kytary a prohodil n?kolik slov s jejich výrobcem, Petrem Jurkovi?em, od kterého sám jeden nástroj vlastní. Basák Dusty Hill se zmaten? procházel temným zákulisím haly a jeho slune?ní brýle mu orientaci nijak neusnadnily Odd?lení cateringu ale našel bez problém?, sta?ilo jen následovat v?ni steak?. Sv?j set jsme zahájili písní Ready For Ride a zízítopácké publikum nás p?ijalo opravdu bou?liv?. Nejspíš je to tím, e máme podobnou cílovou skupinu poslucha??. Navíc bylo v hledišti celkem dost našich fanoušk?, kte?í tentokrát museli za lístek na naše vystoupení vysolit rekordní sumu  Ale velkou odm?nou jim samoz?ejm? byl koncert slavné blues-rockové trojice, kterým to hrálo jako zamlada. Celá hala burácela, kdy Billy prohlásil to svoje "Are we havin' a good time........................NOW!"2009-05-27 11:19:44

Náš guitárista Michal Beneš se stává firemním hrá?em custom aparát? HOT Amps . Jejich specifikaci najdete na webových stránkách www.hotamps.com a krátké testy na Youtube. A samoz?ejm? zvuk na koncertech The Cell  !
2009-05-26 09:54:14
"Mexická ch?ipka", kterou jsme si p?ivezli ze zámo?í, je u úsp?šn? vylé?ena a my jedeme dál..
P?edminulý víkend jsme se z??astnili motosrazu na malém nádraí v Krupce u Teplic. Rok co rok se tu koná festival s pódiem vzty?eným na elezni?ních kolejích.. je to p?kné povolání, tohle vechtrování.. Znovu jsme se potkali s kolegy z Blue Rocket, jen jejich vystoupení jsme kv?li brzkému odjezdu neslyšeli. Ale kadopádn? si jejich spole?nosti brzy uijeme na Mlejn? 
V sobotu jsme zavítali na nám?stí do Mnichovic na kadoro?n? po?ádané Mnichovické krama?ení. "Krásn? jste hráli!" ?ekla nám jedna návšt?vnice, kdy jsme se p?ipravovali na vystoupení. P?kn? jsme pod?kovali, neb to bylo poprvé, co nás n?kdo pochválil u p?ed koncertem.. Pravda, ta slova asi m?la pat?it kapele Smokie revival, která hrála p?ed námi, ale naše pýcha nám nedovolila na takovou drobnost upozornit.
.... a u DNES nás ?eká p?edskakování vousaté band? z Texasu, ZZ TOP. Podle našich informací je prodáno cca 9tis. lístk?, co nám trochu podlamuje kolena  Nicmén? v??íme, e to bude fajník!2009-05-14 11:49:41
Náš ná?elník Milan a kytárista Martin budou dnes ve?er od 23h hosty v po?adu No?ní proud na ?eském rozhlase 1. http://www.rozhlas.cz/regina/aktualne/_zprava/5822912009-05-11 15:55:02
Festivalová sezóna je tady.. Všimli jsme si toho v pátek, kdy jsme ve?e?eli letošní první klobásu z tácku. Hráli jsme na venkovní akci v Kolín?, který stojí v p?kné rovin? s p?kným letiš?átkem, kde se celá akce odehrávala. Šenkuje tam má milá, má panenka rozmilá a to?í ?ESKÉ (!!!) pivo. Vy, kdo jste nikdy nepili americký Bud Light, v?bec netušíte, jaká je to pro nás úleva. 
V sobotu jsme zahráli na motosrazu v Pekelných dolech poblí ?eské Lípy. Jedná se o jeskyni, kde se to?ily scény z pekla pro pohádku "S ?erty nejsou erty" a celé místo jako by tím filmem po?ád ilo. ?asto jsme z davu zaslechli n?kolik hlášek typu "je to rebel", nebo "Máchale, spadlo ti to.."  P?ed vchodem do jeskyn? bylo postavené pódium, které jsme sdíleli s kapelami Blue Rocket a Jack Daniel. Akce kon?ila oh?ostrojem a ohnivou show a to na první pohled vypadalo, e blafne celej les. Padající jiskry nám dokonce propálily futrály od kytar.. inu, peklo se s nikym nemazlí..

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD