18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2009-05-11 08:22:12
No tomto odkazu najdete fotky z našeho b?eznového koncertu v Lidovém dom? ve Kbelích. Marn? tam ale budete hledat zpíva?ky a Martina, hráli jsme v p?ti.2009-05-01 04:09:51
We're back home..
Zp?t na letišt? do New Orleans nás brzy ráno odvezl týpek, který m?l image jako z ?as? Elvise Presleyho, a tak jsme mu za?ali p?ezdívat "rockabilly guy". ?íkal, e v New Orleans byl naposledy p?ed 30 lety, ale díky Pepov? bystré navigaci nás dovezl v?as.
B?hem prohlídky zavazadel pracovníci letišt? zv?dav? zkoumali obsah domácí barbecue omá?ky, kterou jsme byli všichni obdarováni po koncert? ve Varnadu. Trochu jsme se zapotili, protoe jsme sami nev?d?li, co p?esn? je obsaeno v malých lahvi?kách . Našt?stí byly všechny ingredience legální a my jsme na konec naší Prison break tour chládek louisianské cely neokusili. To by byly zajímavé News - The Cell vás zdraví z the cell....
Te? se snaíme vyrovnat se 7-hodinovým ?asovým posunem a zbavujeme se rýmy, kterou nám zp?sobila všudyp?ítomná klimatizace.
Prison Break Tour pro nás byla zajímavá zkušenost. Poprvé jsme si zahráli na jiném kontinent? a vyzkoušeli si, e zvládneme vydret 2 týdny pohromad?  U p?emýšlíme, kam pojedem p?íšt?. Co t?eba naladit sitáry a vyrazit do Indie???? ..... marishka hargitay!2009-04-27 20:18:21
My New Orleans!
Pokud existuje ráj, tak to tam musí vypadat jako v Bourbon Street. Na kadém rohu je klub, kde kapely hrajou blues, jazz a rock. Naše blues-rocková srdí?ka zaplesala. Nikde se neplatí vstup, kadý si v klubu musí dát jeden drink a je zvykem p?isp?t kapele pár babek do kyblíku. Pokud vás kapela vyzve, m?ete vysko?it na pódium a s kapelou si zahrát. Všude jsou excelentní muzikanti, kte?í to sázej neskute?ným zp?sobem. Ale ivit se touhla prací tady je sakra tvrdej chleba.
Naprosto nás šokovala ?erná obsluha na toaletách. ?ernoch vám pustí vodu, kápne mejdlo na ruce a podá ut?rku
Somebody says hell yeah!2009-04-26 21:43:47
Go cowboy, go cowboy go!
Máme za sebou poslední gig v lafayettském klubu Cowboys. Tenhle koncert rozhodn? pat?il k našim nejlepším na americkém kontinent?. Klub Cowboys je velká d?ev?ná stodola, kde to smrdí jako kdy tam chcípne kobyla, ale zvuk tam byl naprosto luxusní. Kdy jsme p?ed vystoupením jednomu kovbojovi ?ekli, e hrajeme "blues-rock" nadšen? odv?til "Áá, bluegrass! No výborn?.." :) I navzdory tomu, e naše hudba není vyloen? kovbojská, p?ijali nás místní obyvatelé v?ele. D?v?ata nasadila na hlavu klobouky a všechno bylo v cajku. Zamá?kli jsme slzu a rozlou?ili jsme se s naší p?ekapelou Down Shift, která pro nás otevírala 3 koncerty a na celý pobyt nám dala k dispozici svojí nástrojovou aparaturu. Byli to fajn kucí. Te? nás kone?n? ?eká ten výlet do New Orleans, který jsme kv?li nabitému programu zatím nestihli. T?šíme se na T-bone steak!2009-04-25 22:54:18
Chceme vep?o knedlo zelo!!! Ostrá louisianská strava tzv. "cajun food" [kejdn f?d] toti pálí dvakrát.
Máme za sebou další 3 koncerty a výlet k Mexickému zálivu. Grand Street Dance Hall je vyhlášený klub v Lafayette. V minulosti na jeho prknech vystoupili nap?. Muddy Waters, B.B.King, S.R. Vaughan, Gregg Allman, Animals, K.W. Shepherd a spousta dalších es. Byl to p?íjemný gig a zvuka? tentokrát odvedl výbornou práci.. A hlavn? p?ijel v?as!
Další den jsme podnikli 3-hodinovou cestu a k hranicím se státem Mississippi do klubu Birdies Roadhouse v m?ste?ku Varnado. Byla to d?ev?ná hospoda uprost?ed pustiny. Zavítali jsme tak do kraje, kde ádný ?ech nikdy nebyl, take pro místní obyvatele byla naše návšt?va velkou událostí. P?ivítali nás s veškerou parádou - s ?eskou vlajkou a nápisem "Welcome the Czechs", oboje bylo napsáno na velkém koutou?i od pily (viz galerie). K ve?e?i p?ipravili kýbl rak? a úst?ic a na záv?r nás obdarovali omá?kou na barbecue domácí výroby. Po našem vystoupení se rozjel jam session a my se nesta?ili divit. Sedláci odhodili vidle, vzali do rukou kytary a zahráli tak, e nám spadla brada. Spole?n? jsme pak odehráli n?kolik písní, byl to parádní kultivovaný jam. V?era jsme vystoupili op?t v centru Lafayette v klubu Shaker's. Koncert to nebyl špatný, ale bohuel jsme se op?t potýkali s mizerným zvukem. Velkým problémem v?tšiny místních klub? je špatný zvuka? a naplno pušt?ná klimatizace. Take jsme se po koncert? museli jít oh?át ven na ulici. Šli jsme si poslechnout kapelu, která hrála na venkovní scén? na nám?stí, a ochutnali smaeného aligátora a boudin (louisianskou obdobu naší jitrnice). Dnes nás ?eká výlet na lodi a koncert v drsném klubu Cowboy's. Zaslechli jsme, e se tam ?asto po?ádají rva?ky, take doufáme, e neodjedeme s monoklem ;) Pokud koncert p?eijem, tak se m?ete t?šit na další zprávy.2009-04-21 04:16:38
Jsou tady zprávy z JIHU.. Teplota 79° Farenheita, slune?no , vlhkost vysoká, bou?ky odezn?ly, ?as GMT - 6, pivo mizerný , lidi p?átelský, donuts vynikající .
Cesta do Lafayette nám s p?estupem v Atlant? zabrala 30 hodin, ale b?hem dlouhého letu kapela neztráCELLa dobrou náladu. Na letišti v Novém Orleans nás ?ekal rozzá?ený David s velkým americkým 12ti místným autem. Bez auta se tady lidi nedostanou ani do pekárny naproti p?es ulici, navíc jsou všechny auta na naše pom?ry fakt obrovský. Ale silnice a parkovišt? jsou k tomu uzp?sobený.
Davidovo rodné m?sto Lafayette nás p?ijalo p?átelsky. Po našem vystoupení v regionální televizi KLFY nás dokonce diváci zdravili v kotli na koncert? bluesové pianistky Marcii Ball, který jsme navštívili.
Máme za sebou koncerty v klubech Marley's a Blue Moon Saloon. První koncert byl bohuel poznamenán prací zvuka?e . Pán s typickou hamburgrovou postavou p?ijel na místo s 3 hodinovým zpod?ním, take m?l málo málo ?asu na nazvu?ení cellé naší party. Druhý koncert byl o hodn? p?íjemn?jší, mnohem víc fand? naší muziky a lepší prost?edí. Dorazila i velká ?ást Davidovy rodiny a po koncert? nás ?ekalo typicky americké "bárbekj?".
V pond?lí dopoledne jsme ve studiu Modern Music Center nato?ili základy naší písn? Time Of Life. Studio se nachází v m?ste?ku Crowely, v ulici, která nápadn? p?ipomíná scény z mnoha amerických film?. Ve stejném studiu to?il jednu ze svých desek nap?íklad Paul Simon. Nahrávka zatím ješt? není kompletní a na jejím dokon?ení budeme pracovat po našem návratu dom?. Odpoledne jsme trávili shoppingováním v lafayettských obchodních centrech.
Zítra (pro Vás v Evrop? vlastn? u dneska) nás ?eká výlet do New Orleans, kde budeme vymetat bary a nasávat hudební atmosféru. Další news p?ineseme zanedlouho. Z?sta?te nalad?ni, see you guys!2009-04-14 18:37:55
The Cell baští JERKY
V pr?b?hu náro?ných p?íprav a zkoušek na sv?j první americký výlet z?stala naše v??n? hladová kapela naivu díky zásob? balí?k? sušeného masa JERKY. S jejich podporou jsme to „na cvi?išti“ dob?e zvládli.
Doufáme, e nás tento pokrm bude provázet i „na bojišti“ tam dole na
jihu;-)2009-04-07 18:48:40
Ve st?edu 8.4. v 19:00 bude náš bubeník Milan (p?ezdívaný ?embrs) hostem Petra Korála v po?adu "Uši rádia BEAT". Pokud si chcete ov??it, jak dobrý je Milan?v sluch, tak nala?te 95.3 FM nebo www.radiobeat.cz

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD