18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2010-11-12 09:56:23
The Cell se chystají do studia. Pravda nejsme zrovna "studijní typy", od minulé desky uplynulo zhruba 7 let, take máme mezi jednotlivými alby stejnou prodlevu jako t?eba AC/DC. O to víc se ale na novou desku t?šíme... U zase nás kapelník Milan mu?í s metronomem, bedlivým sluchem sleduje zbloudilé tóny a jakýkoli proh?ešek na míst? trestá.2010-11-12 09:46:34
"Novinky" te? nejsou to správné slovo, protoe jsme sem u dlouho nic nenapsali.. Tato sekce by se m?la nazvat spíš "Sta?enky" u jen proto, e informace nov? zde uvedené u zase tak nové nejsou..

Z informací, které tu a tam pronikly skrze v?ze?ské st?ny naší Celly, se mohli n?kte?í z Vás dozv?d?t, e byl David Kangas za dobré chování podmíne?n? propušt?n na svobodu.
Naše ?ady okamit? doplnil "grázl" jiný a to Michal Cerman . Michala m?ete znát z ?ady muzikál?, které se hrály a hrají na ?eské scén? a milovníci jianské muziky ho jist? post?ehli jako frontmana skupiny Second Band. Svým rockovým stylem ivota si o to u dlouho koledoval.. nedá se nic d?lat.. musel skon?it u nás. Od svého nástupu v ?ervnu tohoto roku u s kapelou absolvoval ?adu vystoupení - za?alo to Mlejnem v H?m?nín? a motosrazem na Pastvinách.

Letos jsme ale také hodn? hráli v zahrani?í. Následují 3 kapitoly z našich cest.

Polský deník

V pr?b?hu léta kapela odjela 3x hrát do Polska na r?zné open air festivaly. V ?ervenci to byla brutáln? dlouhá cesta na sever k Baltskému mo?i do Starogardu Gda?ského. K vystoupení ale nedošlo, protoe se hned po zvukovce strhla pr?tr mra?en a b?hem n?kolika minut bylo celé pódium pod vodou.. Milanovi zmokly bubny a kytaristovi Michalovi napršelo do krabi?ek (kytarových - pozn.red.). Kdy se cht?la promoklá skupina alespo? ob?erstvit v místní hospod?, bylo jim sd?leno, e se v 10 zavírá.. take sm?la. A druhý den 10ti-hodinová cesta zp?t. Kadý den holt neni posvícení.. hlavn? e byla sranda

Na konci srpna Cella tradi?n? zahrála na Vizovickém Trnkobraní a pak pokra?ovala na bluesový festival do polského Chorzowa. Po p?íjezdu nás (hladové muzikanty) poslali do odd?lení cateringu pro ú?inkující - byl to malý stánek, no on to ani stánek nebyl, kde nás ?ekaly 2 velké hrnce. V jednom hrnci byl "urek" a ve druhém taky "urek", take jsme si mohli vybrat. A kdo nemá rád urek, tak si musel za svoje zloté jít koupit n?co jiného do jiného stánku.. Ale všude m?li jen urek! Asi Polák?m opravdu chutná Take jsme si dali urek a šli hrát.. Atmosféra byla však luxusní. Skv?lé publikum posiln?né polským pivem a urkem nás vydatn? povzbuzovalo, milí lidé tan?ili a fotily si nás na své mobilní telefony.
Po koncert? jsme byli ubytováni v "Hotelu blusowem", kde jednou nocoval sám mistr Joe Bonamassa. Kytaristé se samoz?ejm? hádali o to, kdo bude spát v jeho pokoji, zatímco ostatní iv? diskutovali o tom, jestli Bonamassa také dostal k ve?e?i urek.

N?mecký deník

V zá?í jsme se vypravili mezi Dederony. Kapela zavítala do saského Bautzenu (Budyšína), kde ije silné etnikum našich bratr? - luických Srb?. P?edskakovali jsme tu americkému zp?váko a kytaristovi Tomu Gillamovi, který toho ?asu brázdil Evropu v rámci svého klubového turné.
Druhý den jsme hráli v dalším východon?meckém m?st? Gotha na tzv. Kneipenfestu. Po celém m?st? se hrálo asi na 20 r?zných místech. My jsme hráli v klubu Londoner. Byly tu 2 scény a st?ídali jsme se s druhou kapelou, která hrála o patro výš. Byla to n?jaká lokální legenda, její název jsme si rad?ji nezapamatovali. Kadopádn? jejich styl p?ipomínal staré estrády Ein Kassel Buntes a zp?vák vypadal jako typický gauner z Kobry 11 . Celkov? to byl ale hodn? p?íjemný víkend.
Odvezli jsme si nové záitky a další uite?né kontakty. Ameri?an Tom Gillam navíc o týden pozd?ji vystoupil jako host na našem koncert? v praské Malostranské Besed?. Zárove? jsme se s ním domluvili na další spolupráci ohledn? textování nových písní.

Holandský deník

V ?íjnu se kapela The Cell vydala do další, pro nás zatím neprobádáné zem? - Holandska. Devítihodinovou cestu po n?meckých dálnicích jsme si krátili zp?v?m a pojídáním karboš?. V?tšinu ?asu jsme míjeli cedule s nápisem DÜSSELDORF, který nás strašil dokonce i ve spánku.. Po n?kolika hodinách ale Düsseldorf z cedulí našt?stí zmizel. Zm?nil se také font písma na cedulích a v tu chvíli nám u bylo jasné, e jsme v Holandsku.
Holandsko doznalo zna?ných zm?n. U není takové, jaké známe z u?ebnic zem?pisu... teda, je to po?ád placatá zem?, to ano.. ale místo legendráních v?trných mlýn? jsou všude v?trné elektrárny a namísto polí s tulipány jsme vid?li jen skleníky se zcela jinými rostlinami..
Okouzlila nás p?ímo?ská architektura cihlových dom? v m?ste?ku Zundert, kde jsme byli ubytování. Zásmáli jsme se Veroni?in? poznámce "Jéé, tohle je takovej holandskej ?eskej Brod!".. P?átelé, kdo z Vás byl n?kdy v ?eském Brod?, tak by se s námi asi taky zasmál  Koncertovali jsme na malém bluesovém festivalu Showdown Blues v klubu Achter Café van T, kde m?li výbornou akustiku a dobré belgické pivo. Inu jak sám majitel klubu poznamenal "my do Belgie jezdíme pro pivo a oni k nám pro drogy.."  Koncert jsme si uili a op?t jsme navázali pár nových kontakt?. Dozv?d?li jsme se, e jen v Belgii probíhá kadý rok a 60 bluesových festival?!! Zem? zaslíbená!! Skoro jako Polsko.. Jene v Belgii mají lepší pivo a hlavn? ádný urek!!

P?íští týden nás ?eká tradi?ní jianská noc v Kolín?, kde se uvidíme s ob?ma partami z bývalého MBA Bandu.. T?šíme se.2010-05-02 14:07:38
Zde najdete ?lánek o našem vystoupení ve v?znici v Rapoticích.2010-05-02 13:47:46
Karel Gott se stal novým zp?vákem The Cell.
..................... Aprííííííl
Ano, letošní duben byl zajímavý.

Za?alo to koncertem s hosty v KD Vltavská, kam naše pozvání p?ijali legenda ?eského bigbítu Petr Janda a blues-rockový bard Martin Kraus z kapely Krausberry, jinak té p?ezdívaný "?eský Mick Jagger". Návštevníci koncertu mohli naši kapelu vid?t ve 2 nezvyklých podobách - a to jako Cellympic a Cellberry. Škoda e nedorazil Tomáš Hájí?ek, take jsme rázem p?išli o KruCellpüsk.
Frontman Olympiku si s námi zahrál rokenrol "Vlak, co nikde nestaví". Píse? jsme se u?ili podle p?vodní studiové nahrávky, ale a p?i zvukové zkoušce na place jsme zjistili, e to Olympic u asi 25 let hraje jinak - v rychlejším tempu a jako v?tší metáál ... Petr se dokonce se smíchem p?iznal, e vypustil jednu sloku, kterou zhruba p?ed 20 lety zapomn?l  Kadopádn? vlídní pr?vod?í cestujícím vypráv?li fóry a všichni se dob?e bavili..
Martin Kraus s námi zap?l písn?, které má rád, ale Krausberry je u ze svého repertoáru vy?adili. Nap?. genera?ní výpov?? "Zav?ete dve?e, táhne mi na ?ty?icet.." u dnes v jeho interpretaci není aktuální, ale po?ád je to dobrá pecka. Take si Martin znovu uil ten pocit, e mu po dlouhé dob? zase táhlo na ?ty?icet
Po koncert? probíhala "afterparty v backstage". Pro ty z vás, kte?í nemají rádi ?asté pouívání anglických výraz? tam, kde máme krásné ?eské ekvivalenty, rád p?eloím - probíhal tzv. "pove?írek v zapódiu". Te? u všichni rozumíte a jist? si umíte p?edstavit, jak jsme ráno museli vypadat..

Bluesoví nadšenci a fanoušci zp?va?ky Shemekie Copeland nás mohli vid?t v kulturáku v Uherském brod?, kde jsme jí p?edskakovali. Ne nadarmo se ?íká, e Uherský brod je bluesové m?sto. Jejich kulturní d?m v nedávné minulosti hostil jména jako Johnny Winter, Joe Bonamassa, Walter Trout a další. Na tomto koncert? jsme se zárove? rozlou?ili s naším klávesákem Tomášem Homutou, který v sou?asné dob? rozjídí vlastní hudební projekt a opouští kapelu The Cell. Tohle
bohuel není apríl. Chceme mu tímto pop?át hodn? úsp?ch? a pod?kovat za n?kolikaletou spolupráci. Kadopádn? pravý d?vod jeho odchodu je ten, e se bál, ho nepustí z v?znice v Rapoticích. Tam jsme toti koncertovali hned následující den..

"Jmenuji se 8653011 a bydlím v cele ?. 65" Tímto refrénem jsme uvítali odsouzené ve v?znici v Rapoticích u Brna. Nejd?íve jsme museli projít vstupní kontrolou, která se podobala kontrole na letišti. Vybavily se nám tak vzpomínky z lo?ského výletu
do Ameriky. V?tšina kapely u zkušenost s hraním v kriminále m?la, take s ledovým klidem vtipkovala. Zbran?, drogy a výbušniny jsme stejn? jako minule museli odloit do sk?í?ky spolu s mobilními telefony Stráci p?ivedli v?zn? v n?kolika skupinách a pak vystoupila p?edkapela sloená z místních chlapc?, kte?í nasadili n?kolik song? od Michala Davida, Pa?o Habery, skupiny Turbo a navíc 2 romské písn?. Trochu nás pobavila jejich první píse?, kde v?zni v refrénu zpívali "Tohle je ráj...", to teda sedí  Jejich zp?vák Jarek nás zaujal, bylo vid?t e má muziku hodn? rád a naše vystoupení si uíval od
za?átku a do finále. Na konci si s Davidem zazpíval i ?ást refrénu Mustang Sally. Odsouzení nesm?li projevovat emoce, nicmén? po koncert? se neubránili a tleskali ve stoje. V?tšin? z nich jsme svým vystoupením ur?it? zp?íjemnili jejich všední den. Pokud mezi nimi byl n?kdo, koho koncert nebavil, tak m?l stejn? sm?lu, protoe nem?l kam odejít
Byl to rozhodn? zajímavý záitek. V?zení bylo moderní, ?isté a útulné. Skoro se nám odtud............ tak to zas ne2010-03-22 09:06:10
Cela v cele….
Kdy jsme se ocitli v areálu v?znice v Kolové u Kynšperka nad Oh?í, do zp?vu nám zrovna nebylo. Ale co se dalo d?lat? Vdy? kv?li tomu jsme tam p?ece p?ijeli. Ale personál v?znice d?lal všechno proto, abychom se tam cítili co moná nejlépe.
Akce to byla skv?le p?ipravená. Ji v p?edprodeji bylo vyprodáno!! Dostalo se jen na t?etinu š?astlivc? z ?ad zájemc? a celý koncert byly zam?ené dve?e, take i kdyby se naše produkce n?komu nelíbila, odejít nemohl. No, nebylo by skv?lý to takhle mít všude????
Co by se nám ale asi na jiných koncertech nezamlouvalo je to, e všichni p?ítomní sed?li ukázn?n? na idlích, projevovali se potleskem a k?i?ením pouze mezi písni?kami a nikdo si nep?išel koupit cédé?ko. Kdy jsme se zeptali pro?, tak prý e nemají peníze. No a kdo asi dneska má??
Akce se vyda?ila a ven nás pustili. Take toto byl jen za?átek, p?íští koncert ve v?znici bude pro dvojnásobný po?et odsouzených.2010-03-03 21:07:57
Get your kicks on Route sixty-six..
V druhé polovin? února vyjela kapela na kratší šn?ru sloenou ze t?í koncert? v ?echách a jednoho u našich Bavorských soused?. První z gig? byla akce pro fanoušky silnice Route 66, která se konala ve Stodu u Plzn? v hospod? amerického st?ihu. I naše ve?e?e vypadala americky, našt?stí však zalitá ?eskou dvanáctkou. Ješt? e se tu ne?epuje americký Budweiser a Bud Light. To bych plze?ským fajnšmekr?m opravdu nep?ál

Grüßgott aus Bayern..
Uprost?ed les? Bayerischer Waldu leí sklá?ské m?ste?ko Frauenau. V místním klubu Gistl jsme svým koncertem zakon?ovali Karneval (obdoba našeho masopustu). Bod?í Bavoráci v maskách se dostavili v hojném po?tu a po 3-hodinovém koncert? nás necht?li pustit z pódia. V Bavorsku se ?íká, e se úsp?šnost koncertu hodnotí podle toho, kolikrát bylo "Zugabe". Tentokrát jsme p?idávali 4 písn? a pak nás majitel klubu pozval na domácí ko?alku Bärwurz. Vy kte?í jste jí nikdy nepili, tak to ani nezkoušejte. Tenhle Schnaps je ur?en pouze turist?m a z místních ho nepije nikdo. Moc dob?e v?dí pro?

Divadlo Pod ?arou v Písku byla naše další zastávka. N?kolikrát jsme si se zájmem prohlédli centrum m?sta. Pepa toti odmítl zapnout GPS se slovy, e u sem jednou vezl Wohnouty a e p?ece trefí... P?vodní divadlo bylo p?estav?no na rockový klub a nedávno zde vystupoval dokonce i legendární bluesman Johnny Winter. Z píseckého koncertu si m?ete prohlédnout n?kolik fotek v naší galerii.

Šn?ru jsme zakon?ili v ?eských Petrovicích v Orlických horách v zasn?ené srubové osad? Haida. Prostor pódia sice moc místa neposkytoval, ale zase jsme se p?esv?d?ili o tom, kam všude se dokáeme narvat. Ve srubu byla výborná atmosféra a zase n?kolikrát došlo na "Zugabe".. A nakonec jsme na p?ání po?adatele Libora ješt? p?idali jednu bluesovou improvizaci. Druhý den n?kte?í z nás obuli lye a vyjeli na sjezdovku. Bylo p?íjemné u vleku potkávat návšt?vníky v?erejšího koncertu..2010-01-24 20:17:15
Máme tady rok 2010 a s ním další novinky. Kv?li p?edváno?nímu shonu a pováno?ní lenosti Vám po?ád dluíme informace o koncertech z konce minulého roku, take to te? vezmu jedním vrzem.

V listopadu jsme op?t zahráli v Kolín? na 3. ro?níku jianské noci. Festival kadoro?n? po?ádá n?kolik hudebních nadšenc? v ?ele s naším kamarádem Dališem. Tentokrát vystoupilo 5 kapel – krom? nás ješt? Blue Rocket, 1202 Station, polský band Highway a kapela Full House, parta kolem Martina Škody, která se objevila na scén? zhruba rok po rozpadu p?vodního MBA Bandu. Všichni jsme na tuhle kapelu t?šili s velkým o?ekáváním a chlapci (ani d?v?e) nás rozhodn? nezklamali(o) !! Není proto náhodou, e jsme práv? tuhle kapelu v nedávné dob? pozvali k dalším spole?ným vystoupením.

V polovin? prosince nás p?ivítalo Rakovnické kulturní centrum, kde Cella vystoupila spole?n? s kapelami Cabin Fever a Dlouhej kou?. Zvlášt? to první seskupení opravdu stojí za zmínku.. Progresivní rockové trio mladých muzikant? všem p?edvedlo, e to s muzikou myslí ván?. Kucí to na nás vysypali neskute?ným zp?sobem a p?itom hráli jen instrumentáln? … P?estoe spolu p?sobí teprve p?l roku, u mají ponorkovou nemoc (tj. cabin fever)

Druhý den jsme si p?ipadali jak výprava na severní pól. Vystupovali jsme toti na váno?ních trzích v Praze na Pankráci a asi bysme umrzli nebýt stálého p?ísunu sva?áku a nasazení teplého funk?ního prádla (tzv. jégrova drti?e mrazu). Po 90minutovém driftování jsme severní pól dobyli a odebrali se k domov?m rozmrznout.

17.12. se v praském klubu Futurum uskute?nil spole?ný koncert spolu se zmín?nou mladoboleslavskou partou Full House. Chyb?la nám nemocná Vlad?nka a nebyli jsme úpln? spokojeni se zvukem na pódiu. Nep?isp?ly tomu ani Milanovy vyp?j?ené, ale jinak skv?le vypadající pr?hledné bicí !! N?kde jsem sice slyšel názor, e „budoucnost pat?í plast?m“ , ale
tohle chvílemi zn?lo jako bubny ze starých nahrávek Dalibora Jandy nebo Sagvana Tofiho. Take se Milan nakonec pokorn? vrátil se svým d?ev?ným Sonor?m..

Den p?ed št?drým dnem se v Jílovém u Prahy kadoro?n? koná tzv. JURKOFEST. Je to festival kapel, které hrají na nástroje od místního génia Petera Jurkovi?e. Nástrojovou aparaturu pro tuto akci poskytl Pavel Horký, který pro zm?nu vyrábí naše zesilova?e. Akce to byla tak p?íjemná, e n?kte?í z nás tam vydreli a do ranních hodin št?drého dne

Prvním koncertem v roce 2010 bylo akustické vystoupení v Rock Café. Jako host op?t vystoupil Full House. Rock Café bylo p?ed ?asem uzav?eno z d?vodu stínosti na hlu?nost koncert?. Nicmén? praané si legendární klub necht?li nechat vzít a sepsali n?kolik petic. Usp?li a klub byl znovu otev?en, ovšem s podmínkou, e všechny koncerty budou „unplugged“ tj. akustické. Celláci a Fullhousáci se tomuto poadavku p?izp?sobili a podle ohlasu publika jsme usoudili, e ob?asná vým?na elektrických kytar za akustiky není na škodu.

V letošním roce plánujeme mimo jiné i n?jaká vystoupení v zahrani?í (N?mecko, Polsko, Slovensko) a také koncerty v ?eských v?znicích, kam Cella údajn? tématicky pat?í  Sledujte proto náš web a facebook a t?šíme se n?kde na slyšenou….2010-01-17 13:42:18

Váení hudební p?átelé & fanoušci jianského blues-rocku,  kapela The CELL Vás zve na své praské vystoupení (s podporou rádia ROCKZONE):

- úterý, 19.1.2010, 19:30h
- klub Rock Cafe, Nár.T?.Praha 1
- www.rockcafe.cz
-host:FULL-HOUSE.CZ

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD