18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2008-12-21 19:43:34
Nové fotky z letošního festivalu Rockování v Mnichovicích najdete ve fotogalerii.2008-12-17 10:45:08
Milí fanoušcí, naše kapela Vám p?eje pohodové Vánoce a bou?livý vstup do rocku 2009!
V hektickém adventním období jsme si dali od koncertování pauzu. Odkládáme hudební vercajk a bereme do rukou nákupní vozíky.. A tak jste nás na r?zných akcích mohli potkat spíše v roli poslucha?? a roztleskáva??. Za zmínku rozhodn? stojí 2 koncerty Joe Bonamassy v Praze a v Uherském Brod?. To byla prost? povinnost... Na kadý z obou gig? jsme tedy vyslali své zástupce. David a Martin si z Moravy dokonce p?ivezli spole?né foto s Joem (najdete ho v Galerii v sekci Cellebrity).
Letos jsme se posunuli zase o kr??ek dál a to hlavn? díky Vám, kte?í utrácíte své výplaty a kapesné za vstupenky na naše koncerty a pomáháte tak nasytit 8 hladových muzikant?. Na rok p?íští u máme spoustu plán?, ale zatím nebudeme p?íliš prozrazovat.. Snad jen tolik, e první v?ze?ský ve?írek v novém roce prob?hne 12.1. v praském klubu Vagon. Nenechte si nás ujít  T?šíme se na Vás!2008-11-26 11:21:42
Podzimní Mlejn aneb "Jiani sob?". Byla to hóódn? luxusní záleitost. Velice p?átelský duel s našimi souputníky Blue Rocket, kterým to hraje neskute?n?. Chlapci znovu dokázali, e i na severu se dá hrát "jih"  Na minulý koncert do Kolína si p?ivezli 3 zpíva?ky, tak jsme byli zv?daví, kolik jich p?ivezou tentokrát.................... Ani jednu, p?átelé! Tím nás trochu zklamali V pr?b?hu jejich setu se podstatná ?ást naší skupiny v?novala tanci. Proto jsme si také od Pavla (managera Blue Rocket) vyslouili p?iléhavou p?ezdívku "tane?ní skupina The Cell"  Nakonec jsme role tane?ník? vym?nili za role muzikant?, co nám jde p?ece jenom lépe neli tanec 
Michal si na Mlejn p?ivezl svého nového milá?ka - kombí?ko HOT. Má to jen 15W, ale kur?a to to hraje! Podstatn? v?tší zat?kávací zkouškou pro malého HOTíka však byl n?kolikahodinový jam, který následoval po koncert?. Spojili jsme své síly ze zástupci Blue Rocket a ex-MBA Bandu. Zahráli jsme si n?co bluesovek, coutryovek, popovek, jazzovek, rock'n'rollovek, moná by došlo i na dechovku, ale chyb?l nám klarinet...  Kadopádn? jsme to vzali p?es Beatles a ACDC a jsme nad ránem skon?ili u Zeppelín?. Byl to povedený mýdan 2008-11-21 16:38:03
Tak v sobotu to bude pro letošek náš poslední koncert, ale zato na krásným a stylovým míst? - na Mlejn? ve H?m?nín?.
Moc se t?šíme na kamarády zp?ízn?né kapely....2008-11-03 17:15:06
Take máme za sebou další 3 koncerty:

pátek 24.10. - klub Lucky Perry v Jindrov? Hradci, p?íjemný jiho?eský klubík. Protoe odpadl MBA Band a my jsme museli program trochu natáhnout ?ást Celly zafungovala jako p?edkapela. Michal, Martin a Tomáš si ten ve?er st?ihli "dvoják" a p?ed vystoupením celé kapely zahráli sérii bluesových pecek. Na konec setu se "jako hosté" p?ipojili i Milan a Leoš. Pak se p?idala Ver?a s Davidem a p?ešli jsme na standardní cellácký program. Jind?ichohradecké publikum nás p?ijalo velmi v?ele a vytvo?ili parádní atmosféru, p?estoe klub nebyl zcela zapln?n.

pátek 31.10. - Zámecký klub, Hranice. Naši milí Moravané postavili v zámeckém sklep? nádherný prostor pro ivou hudbu s bezkonkure?ním zázemím pro muzikanty. V šatn? jsme m?li tolik prostoru, e by se tam dal hrát bowling  Návšt?vnost byla slušná a lidé srde?ní. Hranické obecenstvo bylo úsp?šn? cellifikováno, mise je dokon?ena a my jedeme o d?m dál..

sobota 1.11. - Jianská noc v kulturáku v Kolín? - zde ji cellifikace není nutná, tady nás znají jako falešný p?tky  Rádi jsme znovu p?ijali pozvání na druhý ro?ník festivalu, který p?itáhl zase o n?co víc poslucha?? ne v lo?ském roce. Ze za?átku to slušn? nakoplo trio El Camino, kte?í uzavírali letošní festival ve H?m?nín?. Poté nastoupili Blue Rocket posiln?ní o 2 nová d?v?ata.. Dobrý tah, Vaše parta zase o n?co zkrásn?la  Po Rake?ácích publikum rozpumpovala Pumpa a pak jsme p?išli na ?adu my. V záv?ru nášeho vystoupení jsme jako vzpomínku na ?erstv? rozpadlý MBA Band s n?kolika p?ítomnými ?leny kapely zap?li 2 písn? z jejich repertoáru. Svou p?ítomností nás také pot?šili ?lenové našeho fanklubu.2008-10-16 09:28:25
CELLé zá?í jsme nevylezli na pódium, abychom nabrali síly po náro?ném lét? kdy jsme táhli naši jianskou káru skrz naskrz republikou. Te? je však kapela op?t zoCELLená, take se do Vás m?eme znovu pustit!!
Podzimní sezónu jsme zahájili letošním posledním open air vystoupením v sobotu 11.10. v parku na Pankráci. Byla to CELLkem p?íjemná akce, kterou uvád?l náš starý známý Pavel Malúš z radia Beat. Hned po nás vystoupilo Vítkovo kvarteto, take jsme se p?enesli zp?t na za?átek roku do období, kdy jsme s nimi jeli onu pov?stnou šn?ru. Kombinace Malúš + Vítká?i v nás vyvolala ?adu vzpomínek a jedno oko nez?stalo suché  Ve?er uzav?ela skupina Buty.. pada-pa-pa.. Moc p?kný koncert.. Fajront!
V úterý 14.10. se v klubu Vagon konal náš první samostatný praský koncert po dlouhé dob?. Hráli jsme tam doCELLa sami bez p?edkapel a zakapel a byl to moc fajn ve?er.. Bylo p?íjemné znovu se potkat s našimi praskými fanoušky, pro které zase tak ?asto nehrajeme. Bohuel nám ten ve?er chyb?la naše zpíva?ka Vlad?nka, kterou skolila nemoc , take d?v?ata nemohla p?edvést sv?j nový duet
A co náš ?eká v nejbliší dob?? V pátek 24.10. se vydáme na cestu do Jind?ichova Hrace. P?vodn? zde s námi m?li hrát naši kamarádi MBA Band, ale jejich ne?ekaný rozpad tomu zabránil. Další pátek 31.10. znovu navštívíme Moravu a to Zámecký klub v Hranicích. V sobotu 1.11. se pak potkáme u Kolína s našimi sp?átelenými kapelami na 2. kolínské jianské noci. A nakonec 22.11. zavítáme znovu do H?m?nína, kde se bude konat Podzimní mlejn. Skoro Vám závidíme, máte se v?ru na? tešit2008-10-01 12:47:49
Ahoj všichni p?átele dobré muziky. Asi o té smutné novince u mnozí víte, ale i na t?hle stránkách se to musí objevit. Kamarádi z MBA Bandu po té, co odehráli ?ím dál lepší koncerty a vydali novou desku, ukon?ili svoji ?innost . Je nám to všem hodn? líto. Jinak Líba s Romanem slíbili, e na po?ádání Mlejna se nic m?nit nebude, ješt? e tak...2008-09-01 12:44:12
LÉTO IS OVER.. a období open air koncert? je úsp?šn? za námi. Všichni máme zkaené aludky z pojídání festivalových klobás a baget od benzínových ?erpadel.. ale stálo to za to!! V r?zných koutech republiky jsme poznali spoustu skv?lých lidí, nových fanoušk? a p?íznivc? naší muziky. Doufáme, e Vás bude po?ád p?ibývat, protoe je radost pro Vás hrát! Byli jste super!
O poslední srpnové sobot? jsme absolvovali hnedle dvoják - odpoledne to byl festival v Kutné Ho?e a ve?er tradi?ní Rockování v Mnichovicích. Práv? Mnichovice jsou místem, které náš David vym?nil za Lafayette v Louisian? a našel tu nový domov. Na obou koncertech s námi jako speciální host vystoupil Franta Hönig junior a zazpíval "Out Of Time" a "Rock Star". Byla to pro n?j premiéra, neb nikdy p?edtím s kapelou nevystupoval. Nóó, chlapec má talent.. to se pozná hned :) Dokonce se k nám donesla informace, e hned po vystoupení v Mnichovicích dostal lano od jedné kapely. To Fando, zlom vaz.. kur?a! Ne se z venkovních pódií p?esuneme zp?t na útulná pódia klubová, tak se nakrátko rozprchneme a hudební nástroje vym?níme za bicykly a pláová lehátka. U se ale na Vás zase t?šíme. To bude prdeldus!!

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD