18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2009-03-28 23:40:56
O našem koncertování p?ed ZZ Top na jejich kv?tnovém koncertu v Praze si m?ete také p?e?íst nap?íklad v tomto ?lánku.2009-03-22 19:46:53
The Cell p?edsko?í ZZ TOP! P?átelští chlapící z Texasu se v kv?tnu chystají do praské Tesla Arény a je pro nás velkou ctí otev?ít jejich show. Práv? v Praze budou fousá?i Billy, Dusty a Frank zahajovat své evropské turné. Doufáme, e v tu dobu ješt? nebudou znavení cestováním a dají si s námi po koncert? n?jaký ten drink  No, uvidíme.. Tato zpráva u dokonce prosákla do n?kterých médií - t?eba sem.2009-03-22 19:46:03
V pond?lí 30.3. zazní naše písn? na vlnách n?mecké stanice RADIO T v Chemnitz v po?adu Blue Monday www.zinsik.de/bluemonday. Pokud byste náhoudou zrovna projíd?li tímto východon?meckým m?stem, tak nala?te frekvenci 102.7 FM. Kadopádn? jen kv?li tomuto vysílání do Saska jezdit nemusíte, sta?í kliknout na uvedený odkaz a vše si m?ete poslechnout v pohodlí domova... Ten pokrok!2009-03-22 19:23:19
Máme za sebou další p?íjemné hraní pro motorká?skou partu Hells Angels. Akce prob?hla v hospod? v Chlumu Svaté Má?í u Sokolova. Znovu jsme se p?esv?d?ili, e se Cella dokáe nacpat i do malého prostoru motorká?ského šenku. I p?esto, e jsme o sebe neustále zakopávali, nebyla koncertní show o nic ochuzena 2009-02-25 21:12:38
David?v hlas si budete moci naivo poslechnout i na rádiu Rockzone a to 9.b?ezna po 18. hodin?.2009-02-25 21:08:32
Down down down to Louisiana!! Cellácký útok na jih USA je kone?n? na dohled... Pomalu za?ínáme v??it, e tentokrát tam opravdu letíme, nebo? p?ípravy vrcholí a Pepa bookuje letenky. Náš principál Milan postavil celý band do lat?... Na?ídil pravidelné zkoušky, nutí nás cvi?it s metronomem , trestá pozdní p?íchody a kytaristy bije p?es prsty se slovy "takhle byste v Americe um?eli hlady!" a není divu, máme toho p?ed sebou opravdu hodn?. Davidovi se v jeho rodném Lafayette poda?ilo zajistit sérii koncert?, v?etn? 2 ivých vystoupení v televizi a n?kolika rozhovor? na vlnách lousianských rádiových stanic. Davidovy krajany toti velmi zaujal jeho p?íb?h o cest? na "dálný východ" do Evropy a zaloení kapely s potulnými šuma?i, kte?í se v potu tvá?e snaí hrát jianské blues P?ed odletem nás však ješt? ?eká vystoupení. Nap?íklad 10.b?ezna se v praském Rock Café utkáme s teplickou partou Blue Rocket, za?átek v 19:30 a vstup bude zdarma. A v dubnu vystoupíme na plese Prahy 4, který se p?ekvapiv? koná na Praze 1 na ofín? .
T?šíte se na nás?? My na Vás ano... 2009-02-23 08:51:08
David Gore bude hostem Standy Rubáše na rádiu Beat. Jestli chcete slyšet z éteru jeho "?engliš", zapn?te si Beat 12.b?ezna ve?er po 20. hodin?.2009-01-14 19:59:43
Zkuste to bez drát?, milý Marconi !!
Michal, Martin a Leoš si ke svým kytarám a baskytarám po?ídili vysíla?ky. Kóne?n? u nezakopáváme o kabely. Bezdrátové p?ipojení nástroj? k zesilova??m nám te? umo?uje "nespoutaný" pohyb po pódiu (i mimo n?j).
Muzikanti si dokonce b?hem koncertu mohou klidn? odsko?it na toaletu a p?itom stále hrát. Nebo m?eme opustit pódium ješt? p?ed koncem vystoupení a vše dohrát v klidu ve vozidle cestou dom?. Ovšem zbývá ješt? do?ešit, kdo nám uklidí aparaturu............... Pepo??

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD