18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2010-01-01 18:18:48
Váení fanoušci a návšt?vníci t?chto stránek, kapela The Cell si Vám dovoluje pop?át skv?lý nový bluerock 2010.2009-12-10 11:20:14
Váení hudební p?átelé & fanoušci,
zveme Vás na p?edváno?ní vystoupení kapely The CELL, které se koná s podporou Radia Beat.
Zde si m?ete poslechnout audiopozvánku

- ?tvrtek 17.12.2009 21:00
- FUTURUM Music Bar, Praha 5, www.futurum.musicbar.cz
- host: FULL HOUSE, www.full-house.cz

Dostavte se v hojném po?tu. T?šíme se na Vás!
The CELL2009-12-10 10:45:41
THE  CELL  kone?n? zprovoznili sv?j profil na Facebooku. Pokud chcete být po?ád v obraze, klikn?te zde.2009-11-10 18:58:26
"Kapela na š???e, ?ím déle tím h??e ... nar?stá riziko, chycení za triko"
Tuhle píse? skupiny Wohnout jsme si notovali celý uplynulý víkend. Absolvovali jsme toti mikro-šn?ru po 2 moravských m?stech 
Zámecký klub v Hranicích byl stejn? jako vloni p?íjemnou zastávkou. Ten ve?er jsme s sebou nem?li našeho zp?váka Davida, take se o p?vecké party musela pod?lit celá kapela. Dopadlo to p?ekvapiv? dob?e a publikum se bavilo. Vla?ka zazpívala "Out Of Time" a jakmile nám slezla husí k?e, bylo rozhodnuto, e jí tahle píse? u z?stane..
Tentokrát s námi byl i náš nový dvorní zvuka? Jaruna, který bystrým uchem hlídal, aby kytaristi nehráli moc nahlas.
Nocovali jsme v hotelu Slavia. Kdy jsme p?išli na pokoj, dostali jsme nutkání vyhodit televizor z okna, tak jak to na svých šn?rách kdysi d?lali Led Zeppelin. Kdy jsme si ale spo?ítali, kolik jsme koncertem vyd?lali, byl nápad zavrhnut. Navíc by p?íliš narostlo riziko chycení za triko.

Slavný brn?nský klub Stará pekárna nás p?kn? p?ivítal. Tenktokrát u s Davidem. Br?áci byli úpln? v pohod?, i p?esto, e máme v kapele dva praské "cajzly". Tuhle informaci jsme ale pro jistotu zatajili  V malém klubíku byla p?íjemná bluesová atmosféra, take jsme neodolali a zahráli i jednu starou chicagskou pecku "Got My Mojo Workin'" s Davidovým sólem na ságo.
Díky milé Brno, t?šíme se na p?íšt?..2009-10-21 17:35:11
Festival Stetson & Bourbon v Otrokovicích byl druhým koncertem s novým frontmanem Davidem Kangasem. A tenhle Yankee se do naší jianské muziky obul s pravou seve?anskou vervou  Rozhodn? není jednoduché p?ebírat po n?kom místo v kapele, obzvláš? tak st?ejní post, jako je hlavní zp?v a ksicht celého souboru.. O to víc nás pot?šilo, jak ho p?ijali skalní cellá?tí fanoušci
U se tešíme do Kolína ............ sever proti jihu!!2009-09-22 10:46:26
David je pry?, a? ije David!
Novým frontmanem The Cell se stává zp?vák a saxofonista David Wiljo Kangas, rodák z Bostonu v Massachusetts. Do rozjetého vlaku nasko?il za?átkem zá?í a ji stihl odehrát a odzpívat vystoupení ve Velkých Losinách. Zdá se, e jméno David je pro naši kapelu osudové, u je t?etí
Profil nového Davida se na t?chto stránkách objeví co nejd?íve, ale jestli se o n?m chcete n?co dov?d?t, radši p?ij?te na koncert2009-09-08 21:03:00
David Gore svléká v?ze?ský mund?r a opouští ?ady The Cell.. Po odpykání svého 7-letého trestu byl propušt?n na svobodu. Tímto mu d?kujeme za jeho dlouholetou spolupráci a p?ejeme hodn? úsp?chu v jeho další kriminální ?innosti. Doneslo se nám, e na severu ?ech u dává dohromady novou partu ostrých hoch?..
Ale ani fanoušci The Cell nez?stanou o nic ochuzeni. Nového frontmana a spoluv?zn? práv? policejní eskorta v ?et?zech doprovází do naší cely, take brzy budete mít tu ?est ho poznat. Sledujte náš web pro další informace.
Na záv?r ješt? n?kolik Davidových slov na rozlou?enou:
"P?eji celé kapele do budoucna jen to nejlepší. Jsou to nejen skv?lí muzikanti ale i skv?lí lidé a zaslouí si dosáhnout ?ím dál v?tších úsp?ch?. Moje léta strávená s The Cell pat?í k nejlepšímu období mého hudebního i osobního ivota a koncertování s nimi mi bude opravdu chyb?t. Ale ivot p?ináší spoustu zm?n a naše cesty se rozd?lily. Kdy se jedny dve?e zavírají, otevírají se další, take v??ím, e se náš rozchod ukáe pro ob? strany jako pozitivní." David2009-08-24 16:03:29
Chevrolety, Cadillacky, Fordy a moná i Lincolny tiše p?edou tu svou  ...probíhá koncert Lynyrd Skynyrd ...po kterých na velké pódium se skv?lými sv?tly a zvukem nastupuje kapela The Cell    ....nejsme ale n?kde za velkou louí, jsme u Kamencového jezera v Chomutov? na akci US Cars. Páte?ní ve?er se povedl, p?estoe s námi nejel Tomáš a poslucha?i tedy byli ochuzeni o Hammondy.

Hallo Penguins aneb Slunce, seno a pár pr?ser? (ješt? líp Mraky, bláto a dost pr?ser?)
Na kultovní festival Stodola Michala Tu?ného, který kadoro?n? probíhá ve slavných Hošticích u Volyn?, jsme se docela t?šili. Tentokrát jsme ale opravdu nemohli tušit na co všechno...
Za?alo to tím, e si ?ást kapely neporozum?la se svou GPS. Bravurn? sice nastavili do navigace "Hoštice", ale u ?eských Bud?jovic místo u Volyn?. V ?eských Bud?jovicích by sice cht?l ít kadý..... no jo ale hrát se m?lo o n?jakých 60 km vedle. Jedno je ale pozitivní, náš kapelník musí mít velkou d?v?ru, protoe mu nikdo z dalších 6ti lidí nedokázal ?íct, e jede blb?
Ta ?ást bandu, která dodnes spoléhá na klasickou papírovou mapu a nebo se ji s moderní technologií nau?ila pracovat, dorazila v?as a povedlo se jí p?esv?d?it po?adatele a kapelu Harlej, aby si s námi vym?nila místo v programu. Hoši, d?kujem! Zárove? bychom rádi uklidnili všechny po?adatele, e takováhle v?c se nám stává MAXIMÁLN? jednou za deset let, take nejmén? do roku 2019 budeme jezdit v?as 
P?ed zvukovou zkouškou basák Leoš zjistil, e mu kdosi nenaloil jeho tašku s kabelama, ladi?kou a hlavn? s popruhem na basu... Je sice pravda, e na festivalu tohoto typu není ostudou hrát v sed?, ale nakonec se mu našt?stí poda?ilo vyp?j?it si popruh od basistky z dív?í kapely Country Sisters. (jestli ony nemají n?co s t?mi Blues Brothers ) D?v?ata, d?kujem!
Zvukovka prob?hla bez problém?, ale b?hem první sloky úvodního songu Ready For Ride vypadly pojistky a Cella z?stala na suchu. Za chvilku proud nasko?il a my jsme si úvod mohli zopakovat, le? naprosto ve stejném míst? ..... drc, znovu !! Po op?tovném nahození bylo rozhodnuto neš?astou píse? vynechat a za?ít rovnou Blues Never Stops. Ale...... tentokrát nedošlo ani na zp?v a zase bylo ticho. Hmmm... Lidi koukali, my jsme koukali, technici b?hali a zjiš?ovali, kde je problém. V tuto chvíli nás u napadlo, e nás asi Michal Tu?ný na svém festivalu nechce a záke?n? nám vypíná proud  Našt?stí se s námi nakonec smí?il a dovolil nám odehrát zbytek vystoupení bez sebemenšího výpadku. Take konec dobrý, všechno dobré. Akce to jinak byla pohodová a "tu?nácí" se ukázali jako skv?lé publikum.

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD